Podmínky Členství webu Věk Světla

1. Úvodní ustanovení

1.1. Služby, resp. produkty provozovatele stránek VěkSvětla.cz (dále jen „provozovatel“) jsou poskytovány pouze těm zákazníkům, kteří se na této stránce zaregistrují za podmínek níže uvedených (dále jen „Podmínky“) jako registrovaný člen soukromého archívu klubu VěkSvětla.cz (dále jen „klub“)

1.2. Odsouhlasením Podmínek zákazníkem a následnou registrací jeho členství ze strany provozovatele postupem dále uvedeným vzniká mezi těmito účastníky smluvní závazkový vztah, který se plně řídí těmito Podmínkami.

2. Registrace člena (uzavření smluvního vztahu)

2.1. Registrovým členem klubu se může stát jakákoliv osoba, a to za předpokladu, že kvalifikovaným způsobem projeví souhlas s těmito Podmínkami a zaplatí členský příspěvek ve výši stanovené na vstupním registračním formuláři.

2.2. Provozovatel automaticky ihned po registraci odesílá na e-mail člena přístupové údaje. Členovi aktivuje členství v momentě, kdy obdrží na svůj účet či adresu platbu pod variabilním symbolem či jinou idenfitifikací (e-mail či číslo transakce v poznámce platby) své žádosti o registraci. Od té doby tak umožňuje členovi využívat produkty provozovatele v rozsahu níže uvedeném.

2.3. Odsouhlasením těchto podmínek spolu s provedením platby dle předchozího ustanovení ze strany zákazníka se pro účely těchto Podmínek považuje za závazné projevení souhlasu zákazníka se všemi ustanoveními těchto Podmínek.

2.4. Aktivace bonusového limitovaného členství ze strany provozovatele se pro účely těchto Podmínek považuje za okamžik uzavření závazného smluvního vztahu s tím, že účastníci takto vzniklého vztahu jsou od tohoto okamžiku oprávněni a zároveň povinni postupovat dle ustanovení Podmínek, které upravují vlastní předmět závazkového vztahu (tj. využívání produktů a služeb provozovatele).

2.5. Člen klubu VěkSvětla.cz si je vědom případných právních důsledků, způsobených jeho vystupováním v klubu, zejména pak vyzněním některých diskusních příspěvků ve smyslu porušení zákonů České republiky. V případě provokativních příspěvků si provozovatel vyhrazuje právo zpřístupnit na jejich žádost přihlašovací logy diskutujících orgánům činným v tr. řízení České republiky.

2.7. Členové mají právo využívat diskusních prostředků pod články a v samostatných diskusních odděleních. Na právo diskutovat však nelze vyžadovat automatický nárok a provozovatel může na základě vlastního rozhodnutí tuto možnost členovi znemožnit. V diskusních fórech není dovoleno používat vulgarismy a urážet jiné členy klubu, či autory článků, případně jiné osoby. Člen, který bude toto porušovat, bude provozovatelem klubu 1x upozorněn na nevhodnost takového počínání. V případě opakování mu může být na dobu 3 měsíců, případně vyšší, znemožněna účast v diskusních fórech.

2.8. Vzhledem k tomu, že zákazníci mohou přistupovat k registraci v anonymním módu, bez uvedení jména a příjmení, pouze pod var. symbolem a e-mailem, nevztahují se na data členů klubu VěkSvětla.cz zákonné podmínky ochrany osobních údajů. Žádné údaje, jako např. bankovní spojení, či adresy nejsou provozovatelem shromažďovány.

2.9. Poskytnutím své e-mailové adresy registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu budou jen zcela výjimečně  zasílány informace o novinkách a nabídkách. Kdykoliv v budoucnu se lze písemným zažádáním z tohoto programu odhlásit.

3. Produkty provozovatele

3.1. Provozovatel prostřednictvím těchto stránek zprostředkovává registrovanému členovi přístup do neveřejné knihovny textů a informací, zřízené na stránkách VěkSvětla.cz.

4. Reklamace

4.1. V případě jakékoliv reklamace kvality poskytovaných produktů nebo reklamace ohledně provedené platby je registrovaný člen povinen obrátit se přímo na provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@veksvetla.cz a to bez zbytečného odkladu.

4.2. V případě, že dojde z důvodů přímo zapříčiněných stranou poskytovatele k ukončení provozu VěkSvětla.cz a tím i k zániku klubu členů, mají platící členové nárok na vrácení předplacených členských plateb uhrazených nad rámec data ukončení provozu. Toto navrácení je poskytovatel povinen provést do 60 dnů od ukončení provozu stránek VěkSvětla.cz, tzn. od zveřejnění zprávy o ukončení provozu klubu v členské části webu VěkSvětla.cz. Člen se zavazuje uvést na e-mailovou výzvu poskytovatele údaje nutné k provedení transakce, aby bylo možno provést navrácení úměrné zbývající části členské platby. Poskytovatel neprovede navrácení členské platby v případě, že nebude mít tyto údaje k dispozici.

4.3. Jednorázové ukončení smluvního vztahu ze strany člena je možné pouze uplynutím data předplaceného členství s výjimkou uvedenou v bodu 5.2. Podmínek.

5. Ostatní ujednání

5.1. Registrovaný člen nesmí umožnit, ať již přímo či nepřímo, přístup k produktům provozovatele těm osobám, které produkty provozovatele jinak nemohou (tj. nečlenové) využívat. Porušením tohoto ustanovení je vzniká důvod pro okamžité ukončení registrace člena (zablokování přístupového hesla) se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

5.2. Registrovaný člen není dále oprávněn stahovat, kopírovat, či jinak pořizovat duplikáty jeho produktů pro jinou než výhradně svou potřebu. Porušením tohoto ustanovení, zejména pak nedovolenou elektronickou či jinou publikací materiálů podléhajících členství je dán důvod pro okamžité ukončení registrace člena (zablokování přístupového hesla) se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

5.3. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v závislosti na jeho potřebě jednostranně doplňovat či jinak měnit s tím, že již registrovaný člen je při každém novém vstupu na tyto stránky oprávněn seznámit se s aktuálním zněním Podmínek. Při závažnější úpravě podmínek provozovatel seznámí členy s aktualizací vždy v členské sekci klubu.

5.4. Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje členů klubu, a to zejména proti jejich případnému zneužití státní či soukromou mocí. Využívá k tomu všech dostupných možných technických prostředků.

5.5. Členům klubu je k dispozici technická podpora na adrese osudjm@gmail.com.

5.6. Provozovatel klubu nenese odpovědnost za obsah zveřejňovaných textů či diskusních příspěvků, které nemusí vždy odpovídat stanovisku redakce provozovatele VěkSvětla.cz. Provozovatel klubu neodpovídá za případné škody způsobené publikací informací a materiálu v klubu VěkSvětla.cz. Veškerá práva, copyrighty a ochranné známky vlastníků či autorů textů, článků a ostatních materiálů zůstávají zachována a vyhrazena.

5.7. Smluvní vztahy i právní důsledky provozování klubu VěkSvětla.cz spadají do právního rámce řádu České republiky.

5.8. Provozovatel klubu se výslovně a jednoznačně distancuje od veškerých totalitních, fašistických, komunistických, rasistických, antisemitských, teroristických či jiných aktivit zaměřených na potlačování práv a svobod skupin či jednotlivce, nebo ohrožení jejich zdraví či života. Proti jejich případnému šíření na tomto webu ze strany svých členů bude postupovat právními prostředky.

Dne 28. 10. 2016
Jiří Mašek, provozovatel Veksvetla.cz

Freedom Publicité, sro, Praha

info@veksvetla.cz

 

2 komentáře: „Podmínky Členství webu Věk Světla

Napsat komentář