Solární energie proti rakovině (1. výňatek z knihy „Lněný olej jako pravá pomoc“ od Dr. Johanny Budwigové)

Téma tuků,téma bílkovin, jejich vzájemné spojení,či odpojení,nenasycené tuky, elektrony … Jsou důležitá témata této doby,která studuji. Dovolil jsem si tedy našim čtenářům předložit sérii přeložených článků,kde je stěžejní dílo dr. Budwigové. Její odkaz stále nebyl pochopen a naplněn! Právě to, že se lidé v této době, velkým vlivem atmosferických dějů, a těžkých kovů vypoštěných do atmosféry vědecko-technologickou sektou, stávají v jádře „těžkými“, extrémně pozitivními, je začíná zabíjet.

Spaste svoji krev, spaste svoje elektrony! (jmm)

Pokud máte pocit, že vám tato stránka pomohla, sdílejte prosím zprávu a podívejte se na snadné způsoby, jak můžete přispět bez finančních nákladů.

Biologická prevence a léčba rakoviny
Biochemické reakce nenasycených tuků
Biologie elektronů a rezonanční absorpce slunečních elektronů

Přednáška, kterou Dr. Johanna Budwigová pronesla 17. června 1966 během druhého biotechnického týdne v Neviges a kterou zařadila do své knihy „Lněný olej jako pravá pomoc“.

…Zatímco mojí poslední knihy: Kosmické síly proti rakovině (Kosmische Kräfte gegen Krebs), se již v různých časopisech objevily drobné náznaky, jak důležité jsou sluneční elektrony. Ohlášená kniha Sonnenenergie und der Mensch als Antenne (Sluneční energie a člověk jako anténa) nabízí, jak lze soudit z názvu, téma k mnoha diskusím a příjemným očekáváním. Ukazuje se, že lidé skutečně reagují na slunce velmi pozitivně, přestože mnozí lékaři dnes pacientům doporučují, aby se mu vyhýbali.

Je pro nás slunce najednou neprospěšné? Nevěřím, že by zásahy člověka do vesmírných vztahů, biologických procesů a naší biologicko-dynamické rovnováhy zašly tak daleko, že by popřely pozitivní vliv slunce. Ten musí spočívat v přijímací anténě. Je docela možné, že lidská anténa pro sluneční paprsky již nefunguje. Zamysleme se dnes na chvíli nad těmito vztahy.

…jak dalece člověk sledoval různé komerční zájmy a nešetrně zasahoval do své biologicko-dynamické rovnováhy – tím si odřezával vlastní životní energii… Používáním pesticidů si odřezáváme vlastní životní energii.

…Se zvláštním zřetelem k nemoci rakoviny bych chtěla, abyste hned na začátku zvážili, že každý zásah nebo intervence, která narušuje biologicko-dynamickou rovnováhu člověka, jeho místo v kosmickém schématu věcí, v dipolárním polním proudu elektromagnetických sil, který obklopuje svět a jeho tvory a který řídí celý kosmos; že každý zásah do těchto dalekosáhlých vztahů podporuje nemoc rakoviny:

Malá část, kterou se chci dnes zabývat, „Co můžeme udělat pro prevenci a léčbu rakoviny?“, je ve skutečnosti jen částečným výtahem z obrovského celku; protože rakovina sama je jen nejpokročilejším vývojovým stadiem tohoto zásahu do zdravého života.

Když tedy řeknu, že chci mluvit o zdravých životních funkcích v člověku v rámci kosmického schématu hmoty, zářivé energie a elektromagnetických polí, znamená to pak totéž, jako když mluvím o prevenci nebo léčbě rakoviny. …

Na konci mé malé knihy … Kosmické síly proti rakovině (Kosmische Kräfte gegen Krebs), v níž se slunečními paprsky zabývám obzvlášť pečlivě, jsem napsala: „V budoucnu se výzkum rakoviny … stane velmi jednoduchou záležitostí, jasně a snadno pochopitelnou pro každého.“

… Max Planck, velký zakladatel kvantové fyziky, řekl: „Když si někdo myslí, že objevil něco nového, ale nedokáže to jako vědec vyjádřit tak, aby to každý pochopil, pak neobjevil vůbec nic nového.“ Proto jsem tak pevně přesvědčena, že ti, kteří mají skutečně co říci a týká se to nás všech, to dokáží vyjádřit tak, aby tomu všichni rozuměli.

S čím to všechno souvisí? Profesor Wellenstein, ředitel lesnického zoologického ústavu ve Freiburgu, o sobě řekl, jak bylo publikováno, že je jedním z těch lidí, možná dokonce tím hlavním v Německu, který napáchal více škody než kdokoli jiný, ale konečně jeho Saul prozřel a stal se Pavlem.

Je zděšen tím, že když řekne- už nemůže mlčet o tom, kolik vinařů, kteří stříkají arsenem vápenatým a trpí rakovinou, nebo o tom, kolik lesních dělníků, kteří používají DDT nebo trinitrofenolin jako insekticidy, trpí rovněž rakovinou, odpovědné orgány stále opakují, že se jich to netýká. Je to úkolem lesních úřadů.

Profesor Wellenstein říká, že už nemůže zavírat oči, když lesní a zemědělští dělníci v této zemi dostávají do rukou takové smrtelné jedy – insekticidy, když jen ve Stuttgartu (podle Eichhalze) je 120 oficiálních úmrtí z této příčiny.

Například ve větších okresech …, kde byl insekticid použit na ploše 25 hektarů, uhynulo všechno hnízdící ptactvo a 30 % větších ptáků se přestěhovalo do jiných oblastí nebo také uhynulo. Uhynulá byla nalezena srnčí zvěř, zvěř lesní, lišky apod. Bylo zjištěno – všimněte si té souvislosti – že všichni tito uhynulí tvorové měli v tělesném tuku uloženou celou řadu insekticidů, ať už trinitrofenolin, krezolin, DDT, sloučeniny vápníku nebo jiné insekticidy používané proti dubovým škůdcům. Jsou uloženy i v našem vlastním tělesném tuku a bylo prokázáno, že narušují schopnost živého těla tento tuk asimilovat.

Podobně škodlivý je i výkrm dobytka. V době, kdy jsem byla vedoucím odborným konzultantem pro tuky, jsem zkoumala úpravu rybího tuku při vysoké teplotě, aby vydržel déle a ztratil rybí chuť. Dospěla jsem k závěru, že tyto oleje pak velmi poškozují celý vnitřní žlázový systém, jakož i játra a další orgány, a proto nejsou vhodné pro lidskou spotřebu.

To byl mimochodem můj oficiální verdikt vypracovaný pro německé ministerstvo potravin v roce 1951. V roce 1955 jsem dostala odpověď: Zákaz těchto tepelně upravených rybích tuků se „zvažuje“, protože testy v jiných ústavech nyní prokázaly, že tyto rybí tuky jsou pro člověka i zvířata velmi škodlivé, protože narušují činnost žláz a otravují játra, což rychle vede k úmrtí (Dnes jsou tyto tuky stále komerčně dostupné!).

Když poté, co 50 000 tun výše uvedených tuků nakoupil margarínový průmysl a v této situaci se stal prodej těchto tuků obtížným, byla rychle povolána firma na výrobu krmiv pro dobytek, která vyráběla tzv. vysokoenergetické tuky pro výkrm prasat. Tento krmný koláč obsahoval velké množství ječmene jedlého[1], tepelně upraveného rybího tuku a kostní moučky. Později 50 % prasat vykrmených tímto krmným koláčem zmodralo a uhynulo cestou na jatka.

Kromě toho vím také o farmářích, jejichž mladý dobytek byl takovým „vysokoenergetickým krmným koláčem“ poškozen nebo dokonce uhynul.

Při své konzultační práci s pacienty s rakovinou jsem se setkala s mnoha řemeslníky, jako jsou řezníci, drůbežáři a pekaři, a díky situacím, které jim přinesly takové utrpení, jsem se dozvěděla ještě více těchto skutečností. Vím, že mnozí řezníci, kteří jsou ve své práci skutečnými odborníky, si sami uvědomují, že maso ve stavu, v jakém se k nim dnes často dostává, již není vhodné k lidské spotřebě.

Pokud tedy nepřímou metodou takto nebiologicky vykrmeného dobytka sami přijímáme tyto škodlivé látky, které působí jako inhibitory metabolismu tuků, nemělo by nás překvapit, že se nám toto chování, založené na chamtivé závislosti na „rychlém zbohatnutí“, vrátí jako bumerang a my sami si zničíme svou životní sílu.

Jak je možné, že právě tyto tuky mají být tak velmi škodlivé a působit takovou spoušť? V knize známého nositele Nobelovy ceny H. V. Eidera ze Stockholmu, která byla vydána v rámci oficiálního výzkumu rakoviny, se uvádí, že kdybychom chtěli redukovat mnohočetné a rozmanité formy rakoviny na společného jmenovatele, museli bychom pak říci, že živé tělo nemá schopnost asimilovat tuky. Musíme objevit faktory, které živému tělu umožní, aby se s tukem opět vyrovnalo a začlenilo ho do životních funkcí. Velmi aktuálním tématem v medicíně se staly „lipotropní látky“.

V té době jsem byla ústředním[2] vládním vedoucím expertem (v roce 1952) jak pro tuky, tak pro farmaceutické léky. Protože jsem již v roce 1950 vyvinula nové a citlivé metody, vůbec první svého druhu, pro zjišťování tuků – do té doby nebylo možné rozlišit nasycené a nenasycené tuky -, byla jsem podnícen k tomu, abych prozkoumala, které tuky byly podrobeny testování v rámci studií „lipotropních látek“.

Lipos znamená tuk. Lipotropní látky“ mají za cíl umožnit živému organismu mobilizovat a aktivovat tuk, aby se stal lépe rozpustným. Zjistila jsem, že povaha samotných tuků byla zcela ignorována. Při testech na zvířatech se podávala především tuková slanina.

Moje zjištění, že: Tuk není jen tuk, vedlo k zaměření se na nenasycené tuky. Podařilo se mi na malém kousku papíru dokázat, že ty bílkovinné látky, které byly použity k reaktivaci schopnosti živého organismu asimilovat tuky, mají „haptofar“, přilnavost k tukům, sirné spojení.

Elektricky má kladný náboj a patří k těžkým látkám. S tímto haptofarem mají bílkovinné látky také odpovídající haptofar v tucích. Nazývá se‘ elektronově bohaté, dvojitě nenasycené spojení mastných kyselin, např. linolové kyseliny.

Kapku kyseliny linolové – která před15 lety [od roku 1951] zdomácněla – nepatrnou skvrnku o velikosti 1/1000 miligramu, jsem nanesla na kousek papíru a pak jsem nechala různé ‚lipotropní látky‘ na papíře stoupat.

Porovnávala jsem reakce těchto látek, např. linolových kyselin v olejích ze semen, a reakce ve vepřovém sádle. Výsledky ukázaly, že v semenných olejích je vždy v různém množství přítomen haptofór pro lipotropní látky. Lipotropní bílkovinné vazby, např. cystein, tak jak jsou obsaženy v tvarohu, tvarohu nebo ořeších, jsou schopny učinit biologické vysoce nenasycené rostlinné oleje v semenných olejích rozpustnými ve vodě. A právě na tom záleží.

Když v mixéru smícháte tvaroh nebo tvaroh a lněný olej, tuk se stane rozpustným ve vodě. Pokud stejnou směs připravíte s tukem z prasete, které bylo vykrmováno zcela nevhodným krmivem, tuk se již s bílkovinami nespojí. Oddělí se.

Můžete to chápat jako ilustraci chemie in vitro, toho, co, probíhá ve všech životních funkcích organismu a v jeho kapilární činnosti nebo při vzlínání rostlinné šťávy, že se tuk a bílkovina spojují. Že se tuk stává rozpustným ve vodě – ale pouze tehdy, když je bílkovina v kombinaci s vysoce nenasycenými tuky. Tyto vysoce nenasycené tuky jsou v podstatě bohaté na elektrony. To je jasně fyzikálně měřitelné.

Tyto elektrony umožňují tukům být povrchově aktivní na kapilární úrovni. Kapilární aktivita je zkrátka nesmírně důležitá. Ve středu Země, stejně jako ve středu atomu, se nachází mnoho těžkých látek. Na obloze a ve vnějším obalu atomu jsou aktivní, obíhající elektrony. Když jíme, potraviny bohaté na elektrony mají tendenci se pohybovat směrem k povrchu, což má mimořádný význam pro všechny životní funkce pro vylučování sliznic, pro kapilární činnost jak krve, tak lymfatické tekutiny a také pro vylučování prostřednictvím močového měchýře a střev.

Často odvážím velmi nemocné pacienty s rakovinou z nemocnice, kde se říká, že jim zbývá jen několik dní života, nebo možná jen několik hodin. Většinou je to doprovázeno velmi dobrými výsledky.

Úplně první věc, kterou mi tito pacienti a jejich rodiny říkají, je, že v nemocnici jim řekli, že už nemohou močit ani produkovat stolici. Trpěli suchým kašlem, aniž by byli schopni vylučovat hlen. Všechno bylo zablokované. Velmi je povzbudí, když při všech těchto příznacích náhle povrchově aktivní tuky se svým bohatstvím elektronů začnou reaktivovat životní funkce a pacient se okamžitě začne cítit lépe.

Je velmi zajímavé se ptát, jak je tato náhlá změna možná. Souvisí to s reakčními vzorci, s charakterem elektronů. K těmto elektronům se vrátím později. V posledních dvou letech jsem si je velmi oblíbil. Přítel mé práce v Paříži mi napsal, jak je úžasné, že jste objevil, že původním rodištěm elektronů v semenných olejích je Slunce. Takhle vznikají tato spojení!

Tyto elektrony musíme přijímat v potravě, abychom mohli plnit životní funkce … Když se moji pacienti – dokonce i velmi nemocní pacienti s rakovinou – po konzultaci se mnou; řídili mým „Olejovo-bílkovinným stravovacím plánem“ třeba jen jeden nebo dva dny, oni, tito lidé, kteří nikdy nečetli jedinou mou knihu a aniž by znali mou teorii, přicházeli a zcela spontánně hlásili „Najednou se cítím tak lehký, už nejsem tak těžký.“

Jak je možné, že výživa bohatá na elektrony činí člověka tak lehkým? Proč ji tak naléhavě potřebujeme? Elektrony se skládají z lehké hmoty. Odnímají váhu těžké hmotě, která nás táhne dolů. Odlehčují zemskou přitažlivost a činí nás vhodnými pro výšiny.

Elektrony mají velkou náklonnost ke kyslíku – milují ho. Proto v nás táhnou k povrchu. Přitahují kyslík a povzbuzují naše dýchání – celou naši bytost.

Elektrony také rychle vedou ke zkáze mnoha potravin, zejména když je poškozena přirozená konzervační látka semen nebo plodů. Zničení lehkého, aktivačního, oxidačního systému elektronů je důvodem konzervačních procesů, které upravují potraviny tak, aby vydržely déle, a mění povahu tuků, aby mohly být skladovány po léta.

Takové potraviny se chovají, jako by byly kamenem místo chleba. Ztrácí vlastnost být správně výživná. Testy na zvířatech a lidech ukázaly, že při konzumaci těchto konzervovaných tuků chudých na elektrony zvířata a lidé snědí šestkrát více potravy než obvykle. Podle toho, jak často říkám hospodyňkám, by mohly ušetřit 5/6 svých peněz na hospodaření, kdyby si vybraly správný druh tuku. …

Hlad člověka po mase je jen důkazem toho, že ztratil instinkt pro správný druh výživy. Nezakazuji pacientům maso, pokud nejsou na pokraji hrobu. Já maso nejím. Někdo mi napsal ze Švýcarska, že ví, že sama maso nejím, ale pacientům to dovolím, a ptá se proč? Odpověděl jsem: Dobrosrdečnost.

Ale je lepší, zvláště v dnešní době, žít bez masa. Je dobré pozorovat, že lidé, kteří jedí správnou výživu – potraviny bohaté na elektrony -, mají tendenci vyhýbat se těžkým jídlům, konzervovaným potravinám, a je zajímavé, že tito lidé postupně sami od sebe začínají chtít přestat jíst maso, až nakonec řeknou, že bezmasá výživa jim dělá více dobře.

Z čeho se taková strava skládá? „Olejovo-bílkovinný stravovací plán“, který jsem vyvinula, obsahuje oleje bohaté na elektrony, oleje ze semen a prospěšné bílkoviny, které v kombinaci s oleji dokážou aktivovat životní funkce organismu.

Kromě toho tento stravovací plán obsahuje velké množství čerstvé zeleniny a ovoce. Lze jíst cokoli, co nebylo chemickým zásahem člověka zkaženo nebo „deaktivováno“ a zůstaly v něm jen těžké látky.

Proč je tato jednoduchá otázka výživy v souvislosti s tuky tak důležitá? Již v roce 1911 publikoval jeden švédský badatel: „Tuky jsou látky, které řídí všechny aspekty života“. „Bílkoviny“ se neprávem nazývají „proteiny“. Proteos =jsem na prvním místě. Život a umírání buňky se projevuje tím, jak se v ní spojují tuky a bílkoviny.

To je známo i z výzkumu narkózy. Všechny jedy, které živému organismu škodí narkoticky nebo toxicky, včetně benzopyrinu v cigaretách, jsou uloženy v tuku a rozdělují proces asociace tuku a bílkovin.

Následující testy na zvířatech jsou velmi průkazné: Při vdechování relativně velkého množství cigaretového kouře, tj. benzopyrinu, se u zvířat prokazatelně vyskytuje rakovina. V paralelních testech byla zvířata současně krmena lněným semínkem nebo lněným olejem. Tato zvířata neonemocněla.

Tím vám neříkám, abyste začali intenzivně kouřit. Tímto příkladem chci naznačit, jak důležité je uvědomit si nejen to, kde na nás škodlivé a jedovaté látky působí, ale také to, jak lze tyto účinky překonat. Tento druhý aspekt mi připadá důležitější než pouhé zabývání se „celkově toxickou situací“.

V současné době nemůžeme ani zabránit radioaktivnímu spadu, ani přimět margarínový průmysl s ročním obratem 21 miliard německých marek, aby změnil své metody výroby tuků. … Co můžeme udělat osobně, pro sebe, své okolí a životní prostředí, pro své přátele, je najít metodu, která pomůže překonat většinu těchto škod a poškození.

Právě proto, že může z větší části kompenzovat výše uvedené škodlivé vlivy, je dnes výživa bohatá na elektrony důležitější než kdykoli předtím. Důvody těchto souvislostí mezi detoxikačním fungováním organismu a rozpustností tuků bohatých na elektrony ve vodě jsem podrobně vysvětlila v brožuře Kosmische Kräfte gegen Krebs (Kosmické síly proti rakovině).

Již před patnácti lety (v letech 1951 a 1952) jsem zdůraznila omezující vliv na dýchání při nedostatku tuků bohatých na elektrony, kdy dochází k omezení všech žlázových funkcí a k zadušení vylučování sliznic v horních a dolních dutinách těla, včetně sexuálního fungování.

To má význam i v chovu dobytka. Stojí za zvážení, zda je pro chovatele skutečně výhodné podávat škodlivý krmný koláč ve snaze rychle vydělat peníze, což však vede k neplodnosti dobytka.

… Také páry mohou vyřešit problém manželské neplodnosti změnou potravin, které konzumují. Zemědělská rodina v Buchau u jezera Federsee toužila po synovi více než deset let. Věřili byste, že deset měsíců poté, co se se mnou poradili o potravinách a výživě, jsem dostala fotografii jejich prvního syna a dědice!

(pokračování)

Poznámky pod čarou

1 Jedná se o chybu v překladu/překlepu, myšleno je „sotva stravitelné“.

2 Opraveno: „V případě, že se jedná o stravitelnou potravu, je třeba ji opravit: Federální

Copyright © 2004-2024 healingcancernaturally.com a příslušných autorů.
Neoprávněné publikování obsahu je přísně zakázáno. Každé porušení autorských práv bude stíháno v plném rozsahu zákona.
Používání těchto stránek znamená váš souhlas s tímto prohlášením o vyloučení odpovědnosti.

zdroj, tranlation via deepl and deeps

1 komentář: „Solární energie proti rakovině (1. výňatek z knihy „Lněný olej jako pravá pomoc“ od Dr. Johanny Budwigové)

 • 16.4.2024 (17:00)
  Permalink

  Dobrý den, díky informací od této paní již od roku 2012 připravuji pravidelně tvarohovou svačinku s lněným olejem, mrkví a kurkumou zákazníkům dříve Pramínek nyní Dobroty z venkova v Šumperku. Tvaroh odebírám od blízkého farmáře, mrkev z Medlova také v našem okolí, lněný olej beru z Agro-el Znojmo tam jej lisují přímo čerstvý ze semen. Pomazánka je vždy rychle vyprodána.
  Moc vás zdravím, jsem vaší pravidelnou čtenářkou od doby kdy jsem si přečetla vaši první knihu Mráz přichází z Bílého domu a pak se další dvě knihy nabalily zároveň i s Osudem.
  Děkuji vám za vše co děláte.
  Kárská Jarmila Šumperk

Napsat komentář