Americký patent č. 6506148 B2 potvrzuje možnost manipulace lidské nervové soustavy prostřednictvím obrazovek počítačů a televizorů

Arjun Walia

O jistém Hendricovi G. Loosovi je velmi těžké najít nějaké informace navzdory tomu, že si úspěšně podal řadu žádostí o patent na aparáty, které mají působit na lidskou nervovou soustavu prostřednictvím obrazovek počítačů a televizí. Ve shrnutí jedné žádosti vysvětluje svůj systém takto:

„Při stimulaci pokožky slabými elektromagnetickými poli, která pulsovala kolem 1,2 Hz nebo 2,4 Hz, aby vybudila senzorickou rezonanci, byly u lidských subjektů pozorovány fyziologické efekty. Mnoho počítačových monitorů a obrazovek televizorů při zobrazování pulsujících obrazců uvolňuje pulsovaná elektromagnetická pole s dostatečnými amplitudami, aby způsobily takové vybuzení. Tudíž je možné manipulovat nervovou soustavu subjektu pulsujícími obrazy zobrazovanými na blízkém monitoru počítače či obrazovce televizoru. U druhé možnosti může být pulsování začleněno do programového materiálu nebo překryto modulujícím video streamem buď ve formě RF signálu, nebo video signálu. Obraz zobrazovaný na počítačovém monitoru může být efektivně pulsován jednoduchým počítačovým programem.“

Znervózňující je (jak je popsáno v té žádosti), že dokonce i velmi slabé pulsování může mít na lidskou nervovou soustavu neblahé účinky.

Loos dále popisuje, jak lze variabilitu a sílu pulsů ovládat softwarem, což se týká nejen monitorů a televizorů, ale i DVD, videokazet a dalších médií, a jak lze proces dálkově řídit z jiného místa.

Obavy vzbuzuje zejména tato část:

„Některé monitory mohou vysílat pulsující elektromagnetická pole, která v blízkém subjektu vybuzují senzorickou rezonanci pomocí pulsů, které jsou tak slabé, že fungují podprahově. To je nešťastné, protože se tím otevírá cesta zákeřnému zneužití tohoto vynálezu, kdy budou lidé moci být vystavováni podvědomé manipulaci jejich nervového systému pro účely někoho jiného. Takové použití vynálezu by bylo neetické a samozřejmě se neschvaluje. Zmíněno je zde pro pořádek, za účelem upozornění veřejnosti na možnost skrytého působení, k němuž by mohlo dojít při surfování na internetu nebo při sledování televize či DVD.“

Žádost je plná citací příkladů, podle nichž lze „nervovou soustavu subjektu manipulovat pulsy elektromagnetických polí vysílanými blízkými CRT či LCD monitory zobrazujícími obrazy s pulsovanou intenzitou“.

Naše nervová soustava v zásadě ovládá všechno v našem těle včetně mozku. Je to síť nervů a buněk, které přenášejí zprávy z mozku a míchy do různých částí těla a zase zpátky, a není žádné tajemství, že vláda USA (vedle jiných) má více než dost zkušeností s experimenty na lidských bytostech s cílem kontroly mysli. Může této taktice kontroly mysli podléhat televizní vysílání? Vysvětlovalo by to, proč tolik lidí vždy okamžitě a bez pochybností uvěří příběhům a oficiálním vysvětlením událostí, které jim předkládají mainstreamová média. Jindy jsme zase vedeni k tomu, abychom si idolizovali, co v televizi vidíme, jako třeba celebrity, a imitovali jejich chování a potřeby.

Často se stává, že je odlišný pohled na situaci, který se opírá o vědecké poznatky, ale je v rozporu s oficiální historkou, smeten ze stolu jako „konspirační teorie“. To je nebezpečné – dosáhli jsme už bodu, kdy za nás televize i myslí? Mohou „ti nahoře“ ovlivňovat naše myšlení, chování a vnímání výše popsanými technikami pulsování? Vzhledem k tomu, co víme o našich vládách a o jejich výkladu etiky, to vyloučeno není.

To, že je v nemocnicích a letadlech zakázáno používat mobilní telefony, má svůj důvod. Je to proto, že jejich elektromagnetické vysílání ruší kriticky důležitá elektrická zařízení. Mozek na tom není jinak, je to bioelektrický orgán, který je nesmírně komplexní a vytváří elektrická pole. Vědci dokonce umějí řídit činnost mozku pomocí transkraniální magnetické stimulace (TMS), což je metoda založená na vysílání mocných elektromagnetických pulsů do mozku; tyto pulsy buď ruší, nebo vybuzují určité mozkové okruhy.

Je to vlastně totéž, co popisuje ten patent, takže do jaké míry nám to dělají monitory našich počítačů a obrazovky našich televizorů? Je to například i důvod, proč člověk po zapnutí Sony Playstation musí nejprve odklikat důležitá varování týkající se zdraví. Výzkum také prokázal, že lidské mozkové vlny dost výrazně ovlivňuje i obyčejné telefonování mobilním telefonem, což zase vede k určitému působení na chování.

„Elektromagnetické záření může mít při vysílání o správné frekvenci vliv na psychické chování.“ – James Horne, výzkumné centrum spánku při Loughborough University (zdroj)

Není to nic nepodstatného vzhledem k tomu, že se stovky vědců spojily a aktuálně se snaží na problém elektromagnetického záření upozornit mimo jiné pomocí petice k OSN. Existuje patrná spojitost EM záření s rakovinou a s působením na DNA. Více si můžete přečíst zde.

Tuto iniciativu odstartoval dr. Martin Blank, Ph.D., z katedry fyziologie a buněčné biofyziky na Kolumbijské univerzitě. Brzy se přidala skupina dalších vědců z celého světa, která rostla a následně se rozhodla apelovat na OSN ve věci rizik představovaných různými zařízeními vysílajícími elektromagnetické záření, jako jsou mobilní telefony a wi-fi vysílače.

„Upřímně řečeno ta zařízení poškozují živé buňky v našich tělech a mnohé z nás předčasně zabíjejí,“ řekl dr. Martin Blank. „Vytvořili jsme něco, co nám škodí a začíná se to vymykat kontrole. Před Edisonovou žárovkou se v našem životním prostředí nacházelo jen málo elektromagnetického záření. Jeho současná intenzita mnohokrát překračuje přirozený stav a neustále roste vzhledem ke všem těm novým přístrojům, které toto záření uvolňují.“

Naše elektronické přístroje nás nejen monitorují, sledují a zaznamenávají všechno, co děláme, ale dost možná i ve velkém rozsahu ovlivňují naše chování, vnímání, myšlení a cítění – ale kdo ví, zda je „mocní tohoto světa“ používají ke kontrole mysli stejně jako k dohledu.

V tomto ohledu nejsem velký optimista. Není těžké vidět, jak korporace používají televizi k tomu, aby ovlivňovaly naše chování a vnímání. Je dost dobře možné, že jak ony, tak jiné orgány cíleně ovlivňují náš nervový systém něčím podobným, jako si nechal patentovat Loos.

Bývalý vicepresident Facebooku Chamath Palihapitiya o působení korporací řekl: „Ty krátkodobé, dopaminem poháněné zpětnovazební smyčky, které jsme vytvořili, ničí fungování společnosti…žádná veřejná debata, žádná spolupráce; dezinformace, nepravda.“

Co se týče cílené kontroly mysli, nelze nevzpomenout na jeden projekt CIA, na MK ultra. Obecně se má za to, že se na lidských subjektech testovalo jen LSD, ale to byl jen jeden program. Jak v roce 1985 vyšlo najevo u nejvyššího soudu USA, sestával projekt MK ultra ze 162 různých tajných programů, které nepřímo financovala CIA a které probíhaly na několika univerzitách, výzkumných ústavech a jiných institucích. Většina záznamů z projektu byla zničena a nikdo ji nikdy neviděl.

Možná bylo i programování televizí součástí projektu?

Závěrečný komentář

Je těžké přijmout myšlenku, že bychom mohli být tolik manipulováni a využíváni za účelem cizího zisku, kontroly a jiných agend, ale je to skutečnost, které se musíme postavit tváří v tvář. Existují nesčetné příklady tohoto přístupu jak v dějinách, tak v moderní době. Zdá se, že všechny stránky našeho života podléhají kontrole ze strany úzké skupiny vybraných jednotlivců, ať už se jedná o zdraví, finance, vzdělání, zábavu, stravování nebo jiné záležitosti. Stali jsme se prostředky, které tyhle osoby prostě využívají, a totéž platí pro naše myšlenky, chování a vnímání. Kdo se trochu liší nebo nezapadá do stáda, dostane rychle nálepku, stane se sociálním vyvrhelem.

Vůbec nepochybuji o tom, že televize a jiná elektronická zařízení mají na lidské zdraví ničivé dopady a že mohou na naši nervovou soustavu působit mnoha různými způsoby. Vědecké poznatky hovoří jasně; co už tak jasné není, je to, zda „ti nahoře“ tyto metody vědomě používají ke kontrole mysli.

Vzhledem k mým poznatkům o kontrole mysli a o činech, jichž se v tomto směru dopustily naše vlády (a o rozsahu těchto činů), bych byl překvapen, kdyby televize nebyla součástí programu MK ultra.

Vzato kolem a kolem je toto další dobrá pohnutka, proč trávit méně času před obrazovkou a více času s knihou, venku a s rodinou a přáteli. Jedna věc je jistá – obrazovky nám ničí zdraví mnoha různými způsoby a nemusí se ani jednat o zde zmíněné působení na nervovou soustavu.

 

Zdroj

Napsat komentář