Ideologická subverze jako mocný nástroj propagandy

Lisa Renee

V současné době čelí západní mocenská centra vážné hrozbě dominance ze strany globálních fašistických sil, které nastavily kurs masové propagandy směrem ke kultivaci skupinového myšlení (angl. groupthink), jež je cíleně navrženo tak, aby postupně vedlo globální obyvatelstvo směrem k technokratické totalitě. Agenda, jejímž cílem je kognitivní zajetí populace prostřednictvím digitálních prostředků, eskaluje právě teď. Odehrává se duchovní bitva mezi světlem přítomným ve vědomí pravdy a temnotou skrytou ve lžích, jež jsou nám prezentovány. Tento duchovní boj proti celému lidstvu eskaluje a nezáleží na tom, jakou máte barvu, rasu, náboženství či víru.

Ideologická subverze (podvratná činnost) je běžná taktika, jež se v rámci psychologického boje používá k vymývání mozků. Vojenské rozvědky, anarchistické skupiny a obecně jakákoli mocenská uskupení, která kdy využívala metody postavené na marxisticko-leninské ideologii, ji hojně aplikují na obyvatelstvo. A nejen ona: ty samé nástroje kontroly mysli se hodí organizovaným náboženstvím i sektám. Římskokatolické náboženství bylo původně založeno Černými slunci a později převzato luciferiány, tak se není čemu divit. Pro ujasnění, tato ideologie je výsledkem spolupráce ne-lidských a lidských satanistických skupin a její charakteristické znaky odrážejí psychologické bojové metody, které Černá slunce používají k infiltraci do kultur jiných inteligentních druhů. Konkrétně se využívá k infiltraci a pak zničení kultury, historie, rituálů, jazyka, umění, literatury, jakož i historických záznamů a posvátných předmětů jiného druhu či národa. Jednodušeji vyjádřeno, jejím cílem je oddělit jednotlivce od identity jeho „kmene“, vymýt jim mozek a vygumovat minulost, aby nevěděli, kdo jsou. Pak je snadné množit je jako otroky podléhající kontrole mysli. Každý člověk na této planetě byl podroben tomuto vymazání mysli negativní mimozemskou agendou (NMA) a každá kultura utrpěla vymazání některé verze její pravé identity z buněčné paměti. Všichni lidé se usilovně snaží přijít na to, kdo vlastně jsou, a najít své pravé vnitřní já.

Z tohoto důvodu v nedávné době Kontroloři nasadili tyto skryté strategie, jejichž cílem je infiltrovat osoby ovlivňující veřejnost a systém vzdělávání dětí a naočkovat je koncepty typu „rozděl a panuj“, které nakonec zničí vlastní ideologie příslušných kultur a vyvolají kolaps těchto národů zevnitř. Když lidi připravíte o identitu a zmatete je tak, že spolu začnou válčit, dojde k oslabení jejich klíčové ideologie, která je drží pohromadě jako národ, a tento národ pak bude snáze zničen. Jednotni stojíme, rozděleni padáme.

V důsledku působení na osoby a skupiny, které v dané kultuře ovlivňují veřejnost, tedy na média, akademiky, studenty, nejbohatší a nejviditelnější jedince, jako jsou herci a celebrity, dochází k manipulaci těchto uskupení a osob, jež se stávají tlampači ideologické linie, která podporuje subverzi. Agenti zpravodajských služeb nejprve rekrutují lidi s výraznými nemorálními vlastnostmi, které jsou projevem nezkroceného negativního ega a jeho návykových tužeb. Jsou to lidé s nízkými morálními principy a dominujícím egem; plní narcismu, lakoty, marnivosti, touhy po slávě a po moci. Umí snadno obelhat druhé. Lžou veřejnosti, aby dosáhli svých osobních cílů. Až si příště povšimnete, jak některá celebrita na sociálních médiích před svými followery propaguje politické názory, nějaký typ ideologie nebo nějaký produkt, položte si otázku, pro koho vlastně pracuje a co je její pravou agendou. Mnohým z nich bylo například prostřednictvím jejich agentů sděleno (s jen málo zastíranými výhrůžkami), aby učinily nějaké veřejné prohlášení a například vykoupily zatčené, kteří rabovali obchody. Takhle tento svět funguje na té úrovni, kde se rozhoduje: prostřednictvím mafiánského kruhu úplatkářství, vydírání a vyhrožování smrtí. To si musíme uvědomit, pokud chceme náš svět znovu vytvořit tak, aby byl mnohem lepším místem. Podrývači vědí, že kult slávy a celebrit je při ovlivňování veřejnosti účinný, a tak je v jejich arzenálu jedním z důležitých nástrojů.

Ideologická subverze působí komplexním způsobem. Vymývání mozků a sociální inženýrství mění v cílovém národě vnímání skutečnosti do té míry, že občané navzdory bezpočtu důkazů a dostupných informací vůbec nechápou, co se děje, a hlavně netuší, jak chránit sebe, své rodiny a komunity před skrytými nepřáteli přinášejícími agendu subverze. Součástí subverze je i průběžné páchání teroristických činů, provádění operací pod falešnou vlajkou a výbuchy nepokojů, za nimiž stojí mocní příslušníci onoho národa, u nichž proběhla infiltrace a oni byli zvoleni k tomuto účelu. Ideologická subverze vyžaduje čas. Vymývání mozků probíhá postupně, prostřednictvím opakovaného, stálého vystavování národa rozdělujícím poselstvím o obětech a pachatelích. Tuto mentalitu využívají lidští tyrani a archonti jako psychologickou zbraň, která demoralizuje a dehumanizuje cílovou populaci. Je zřejmé, že hlavním přáním NMA je rozvrátit morálku lidských bytostí tím, že je staví jednu proti druhé. Mnozí pak podporují satanskou síť buď nevědomky, pro své sobecké cíle, nebo se stanou součástí kultu vědomě.

Infiltrace akademických institucí a vzdělávacího systému probíhá prostřednictvím zavádění demoralizačních taktik, určených k šíření dezinformací a zmatku, zapracovaných do učebních osnov. Standardem je šíření protichůdných informací, bludů a klamů; propagace socialistických a komunistických principů jako všeléku na nedostatky kapitalismu.

Znalci subverzního marxisticko-leninského scénáře vědí, že k demoralizaci národa prostřednictvím zacílení na vzdělávání jeho dětí tak, aby byly stále vystavovány ideologii nepřítele, je zapotřebí cirka 15 – 20 let. Nahlodávání a postupnou likvidaci lidských svobod, automaticky zajišťovaných hodnotovým systémem západního typu, je třeba ideologicky ospravedlnit. Ideální je postupně infiltrovat vzdělávací systém marxisticko-leninskou ideologií po tři generace žáků a studentů, úroveň po úrovni. Cílem infiltrace Spojených států je eliminace občanských svobod a destabilizace národa do té míry, že nakonec podlehne globalistické tyranii agendy Jediného světového řádu. Z tohoto důvodu se už před mnoha lety začal ve vědeckých časopisech a vzdělávacích plánech objevovat obsah zpochybňující západní hodnotový systém; konečným cílem je zničení lásky ke svobodě a občanských svobod, které tvoří páteř amerického patriotismu.

Demoralizace obyvatelstva, jež je pozvolna učeno nenávidět vlastní systém hodnot a nesnášet jiné občany vlastního národa, ať už z jakéhokoli důvodu, umožňuje lépe akceptovat zásahy, za nimiž stojí vnější narušitelé, kalamitní kapitalisté a vetřelci, kteří se snaží obyvatelstvo vmanipulovat do uměle rozdmýchaných kontroverzí a protestních hnutí. Do mnohých přirozeně vzniklých hnutí a organizací se nepozorovaně vmísí neviditelní nepřátelé, kteří si je postupně přisvojí a využijí je k posílení agendy ideologické subverze a zhroucení vlády. Vhodným nástrojem psychologického boje je zde postupná klasifikace občanů do stále menších skupin, mezi nimiž dochází k radikalizaci mezilidského kontaktu. Lidé přestávají být schopni smírně se stavět ke vzájemným rozdílnostem a kompromisně řešit neshody. Toto rozdrobování společnosti do stále menších uskupení je vydatně podporováno mediální propagandou, která vyzdvihuje jen extrémní události, vyostřené spory a zlostné napětí mezi skupinami. Uplatňuje se zde samozřejmě prastarý princip „rozděl a panuj“. Stálé zdůrazňování ne-problémů, které se bezprostředně týkají jen nepodstatné menšiny celé populace, má odvést pozornost většiny a ovládnout její vnímání tak, aby tato majorita vynakládala svůj čas, energii a zdroje někde, odkud nedohlédne na hlavní proud infiltrace, jenž se odehrává mimo pozornost kamer. Později však většině společnosti přinese podstatně výraznější problémy.

Protesty snáze nabírají kurs směrem k davovému šílenství s výbuchy násilnosti a ničení majetku, což je další efektivní nástroj k hlubší destabilizaci vládního systému cílového národa tak, aby bylo dosaženo stavu bezprostředně hrozící krize. Tento stav se vyvíjí v rapidní kolaps práva a pořádku za mainstreamové podpory klíčových zločinců a predátorů, kteří ohrožují bezpečnost obyvatel, zatímco občané, kteří se řídí zákonem, končí s pokutou či ve vězení.

Pokud hladina krize stoupá, snahy o nastolení zákona a pořádku jsou ignorovány a občanstvu se nenavrátí ani základní úroveň bezpečnosti, buřiči a nepřátelé národa zmanipulují krizi takovým způsobem, že dojde k nastolení násilné změny mocenské struktury a ekonomiky. Přetrvávající krize může vyústit až v občanskou válku či skrytou invazi prvotních sil, které stály za rozdmýcháním nepokojů. Ti, kdo nakonec převezmou plnou kontrolu, zhusta bývají diktátoři předstírající benevolenci a slibující spasit postižený národ, jemuž naslibují horu utopických lží.

Toto je v zásadě popis podstaty politického puče či pokusu o infiltrační puč zvnějšku s cílem podrobit národ vnější socialistické / komunistické agendě nebo aktuálně agendě techno-totality. Obojí jsou satanské ideologie, které se nás přímo před našima očima pokoušejí připravit o občanské svobody, individualismus a osobní svrchovanost. Proces, jenž momentálně probíhá, je odrazový můstek na cestě k destabilizaci západních mocenských center a k naprosté likvidaci demokratických principů a lidské svobody, což nakonec povede k hladkému nástupu technokratické vlády, agendy Jediného světového řádu. Současné kontrolní síly, tzv. Černá slunce, stojí za totalitní vládou Komunistické strany Číny, v níž jsou zastoupeni lidé i ne-lidé, a představují technokratický prototyp, který chce mocenská elita zavést do západních populací prostřednictvím ideologické subverze a buřičství. Možná nás čeká náročné léto. Tyto události se stávají jasnějšími díky únikům informací v nezávislých médiích. K těm dochází v souladu s podporou Vesmírných sil; přinášejí nám v tomto náporu událostí aspoň nějakou útěchu. Třebaže toto jsou pro mnohé obyvatele Země šokující změny, zdá se, že globální probuzení je tu a do konce tohoto roku budou odhaleny zásadní věci.

Napsat komentář