Kam míří současné dění na Západě? K dosažení skupinového myšlení

Lisa Renee

V současné době čelí západní mocenská centra vážné hrozbě dominance ze strany globálních fašistických sil, které nastavily kurs masové propagandy směrem ke kultivaci skupinového myšlení (angl. Groupthink), jež je cíleně navrženo tak, aby postupně vedlo globální obyvatelstvo směrem k technokratické totalitě. Agenda, jejímž cílem je kognitivní zajetí populace prostřednictvím digitálních prostředků, eskaluje právě teď. Odehrává se duchovní bitva mezi světlem přítomným ve vědomí pravdy a temnotou skrytou ve lžích, jež jsou nám prezentovány. Tento duchovní boj proti celému lidstvu eskaluje a nezáleží na tom, jakou máte barvu, rasu, náboženství či víru.

Co je to skupinové myšlení?

Tento pojem označuje psychologický fenomén působící v kolektivním vědomí, který je charakteristický tím, že jednotlivci touží po společném názoru a schválení od ostatních v komunitě a v mnoha případech se vzdávají osobních hodnotových systémů či vlastních přesvědčení jen pro pocit sounáležitosti se skupinou. Loajalitu této ideologii skupinového myšlení zajišťuje vnitřní tlak, jenž může být vnímán jako skutečné či imaginární ohrožení. Můžeme ho vidět v současné strategii cenzury a myšlenkové kontroly; projevuje se i prostřednictvím takových dopadů, jako jsou hrozby, obvinění, ponižování a dokonce ztráta zaměstnání. Takové věci se dějí člověku, jenž byl zavržen z důvodu nepřizpůsobení projevu, myšlení a chování ideologii skupinového myšlení. Je to jedna z metod, kterou používají autoritářské režimy, aby zastavily jakýkoli intelektuální vývoj, inteligentní debatu a kritické myšlení a trestaly nezávisle uvažující jednotlivce. Výsledkem je, že se většina lidí přizpůsobí a mlčí.

Většina lidí se hluboce děsí perzekucí a ostrakizace v rámci své skupiny, neboť jednou ze základních potřeb člověka je někam patřit – k někomu nebo k něčemu. Tento pocit je zvlášť silný u pubescentů a adolescentů. Tlak okolí je velmi silná dynamika, s níž se během svého vývoje setká každé dítě. Kontroloři a osoby využívající ke kontrole mysli ideologickou podvratnou činnost (subverzi) si jsou tohoto tlaku vrstevníků, jemuž podléhají mladí dospělí, velmi dobře vědomi, a tudíž využívají ideologii skupinového myšlení k radikalizaci mladších generací tím, že se infiltrují do jejich popkultury. Nutnost komunistického vzdělávání dětí a mládeže ostatně neunikla ani Leninovi a něco podobného momentálně vidíme v západní společnosti. Mezi příklady cílení přímo na děti můžeme jmenovat situaci, kdy kanadský premiér ve svém projevu požádal rodiče, aby odešli z místnosti a on mohl hovořit s jejich dětmi soukromě, nebo kdy WHO upozornila, že během plán-demie bude možná nutné oddělit děti od rodičů. Nedávno v New York Times vyšel článek požadující, aby lidé řekli členům své rodiny, že je už nikdy nechtějí vidět, pokud nepřispějí na Black Lives Matter a neprokáží tomuto hnutí veřejnou podporu. To jsou psychologické bojové postupy zkopírované přímo z marxisticko-leninského scénáře na rozdělení rodin a odcizení dětí rodičům: děti jsou odměňovány za to, že se chovají jako užitečné loutky ideologie.

Ateistický komunismus dvacátého století se svými miliony obětí je jen sám o sobě odpovědný za smrt více lidí a za větší násilí než jakýkoli jiný politický systém či náboženství. Z tohoto důvodu je tato ideologie tak populární v organizacích pracujících pro satanský kult smrti. V dějinách fungovala při zajišťování hromadných krvavých obětí velmi dobře.

Následuje několik základních instrukcí pro ideologické narušitele, jejichž cílem je zničit nějakou kulturu, národ či identitu. Prosím věnujte chvíli hlubokému zamyšlení nad následky těchto postupů, co se týče mysli dětí, mladých lidí i dospělých, a povšimněte si, kolik těchto kroků je dnes aktivně používáno. Chci upozornit, že to, co se nyní děje, nejsou náhodné události nebo něco, co si jejich aktéři vědomě vybrali, nýbrž výsledek cílené agendy kontroly mysli, která má lidem škodit. Neodmyslitelnou součástí toho všeho je působení médií, vzdělávacího systému a všemožných forem sociálního inženýrství, které mají mást obyvatelstvo, aby mohli Kontroloři zůstat u moci a mít všechno bohatství. Tato propaganda musí skončit, jestli máme žít jako svobodní lidé ve svobodné společnosti.

 1. Cílené vyvolávání rasových deliktů a propagace rasismu
 2. Neustálé změny pravidel ve společnosti, které mají vyvolat zmatek
 3. Výuka malých dětí o sexu, včetně takových podrobností, jako jsou sexuální pozice, fetiše a homosexualita
 4. Podrývání autority školy a učitelů, snižování náročnosti vzdělávání
 5. Propagace a podpora obrovských imigračních vln za účelem ničení národní identity
 6. Útoky na církve, vyprazdňování kostelů, odstraňování zdrojů víry a lidské pospolitosti
 7. Pokřivení právního systému tak, aby vinu nesly oběti zločinů a predátorům se dostávalo podpory
 8. Podpora závislosti, nadměrného užívání drog a alkoholu, oslavování rauše
 9. Kontrola zábavy a médií tak, aby jejich náročnost nepřekonala úroveň základní školy, snižování inteligenční laťky (hloupnutí) populárních médií  
 10. Podpora rozpadu rodiny, nedostatečných rodičovských dovedností, samoživitelství, absence otců
 11. Manipulace a kradení sebedůvěry občanů prostřednictvím vytváření závislosti na státu, podpora mentality oběti
 12. Matení identity a pohlavní totožnosti (genderu) pomocí nových klasifikačních systémů, prezentace neexistujících problémů jako hlavních trablů společnosti.

Dejte mi čtyři roky na to, abych učil děti, a semena, která zaseji, už nikdo nevytrhne.
~ Vladimir Iljič Lenin

Skupinové myšlení jako zbraň, jež povede ke genocidě

Když dojde k využití skupinového myšlení jako psychologické zbraně, jejímž cílem je ovládnout veřejné mínění pomocí strachu, může vzniknout masová hysterie a davová mentalita, která umožní kolektivnímu stínu a skrytým fobiím, aby se prodraly na povrch a postupně vyvolaly až paniku. Panikařící lidé si paniku vzájemně umocňují svými emocionálními, strachuplnými reakcemi, a situace snadno eskaluje až k davové hysterii. Je-li skupinové myšlení nasazeno jako zbraň, objevuje se destruktivní tendence uvažovat v intencích „všechno, nebo nic“ a démonizovat skupiny, které nesouhlasí s příslušnou ideologií a jejími metodami. Zuřivý dav si hledá obětní beránky, které bude moci démonizovat a pronásledovat, veřejně je zostuzovat a prezentovat jako odstrašující příklad, aby se jedovatá ideologie založená na nátlaku, zastrašování a agresivním násilí mohla ještě lépe šířit. To jsou klasické rekvizity „genocidy 101“. Užiteční pěšáci, kteří byli využiti k vyvolání anarchie pro skryté účely temného panstva, bývají zpravidla první vlnou, která té genocidě padne za oběť.

Skupinové myšlení bývá formováno i tak, že je kolektivní vědomí stále dokola vystavováno těm samým propagandistickým výrokům, prohlášením, frázím a ideologickému obsahu, znovu a znovu. Aby se nedílnou součástí skupinového myšlení stal strach a klam, opakují mainstreamové mediální zdroje určité lži čili dezinformace, dokud se lež v myslích příslušníků cílové skupiny nestane pravdou. Všichni propagandisté vědí, že pokud v médiích pořád a pořád opakujete ty samé informace a fráze, začnou nakonec být brány jako pravda navzdory své lživosti. Toto vkládání lží do skupinového myšlení je založeno na jednom z pilířů využívání psychologických zbraní – totiž že lidem, kteří nemají přístup k pravdivým informacím a nechají se vést klamem a iluzí, chybí správné vnímání událostí, a tudíž je díky této jejich nevýhodě bude snazší využít jako pěšce. Při psychologickém a duchovním boji se v pravdě a širší perspektivě skrývá síla. Jestliže se tedy temné síly snaží získat kontrolu nad ostatními, nakládají s informacemi tak, že od osob, které vnímají jako méně důležité, požadují nekritickou víru v lež a slepou poslušnost vůči klamu. Když jsou temné entity chyceny při činu, vždy popírají své zapojení. Nikdy neříkají celou pravdu – místo toho hodí pár zrnek pravdy do hromady lží, v níž je těžké je najít. Ti, kdo věří, že otevřené lhaní druhým za účelem ideologické subverze či náboženské konverze je v pořádku, tančí s ďáblem a jsou až po uši v satanismu. V komplexních klamech není místo pro charakter.

Dnes, v tomto chaotickém terénu donebevolajících lží a psychologického terorismu, je důležitější než kdykoli jindy usilovat o pravdu a žít pravdu nejlépe, jak umíme. Na cestě k probuzení, která nám umožní přístup k vyšším úrovním pravdy, spočívá naše vnitřní práce v rozpoznávání okamžiků, kdy je naše vnímání ovládáno mechanismy ega, založenými na bolesti a přeludech. Duchovním cílem je dobrat se ke správnému hodnocení událostí, odmítnout podlehnout trendu skupinového myšlení a sladit vlastní vnímání se skutečnými, pravdivými událostmi, které se dějí kolem. Svět potřebuje citově a duchovně zralé lidi, kteří umějí říkat pravdu od srdce, bez výčitek, obviňování a touhy škodit; říkat pravdu takovou, jaká je, z neutrální pozice a po důkladném, upřímném zvážení informací, s jasnou myslí a na základě vnitřní i vnější rovnováhy.

Napsat komentář