Kapitola z knihy: Sociálna trojčelnnosť II – stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti

Tohle jsou nesmírně důležité studie a jsem moc rád, že se do toho kolega David Sulík pustil, samozřejmě ho v tom náš portál podporuje.

kapitola je ukážka z novej vydanej knihy od Davida Sulíka: „Sociálna trojčlennosť II – stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti “.  Bližšie informácie na http://duchovna-veda.webnode.sk/news/informacie-pre-navstevnikov/

 

David Sulík

Koncepcia sociálnej bezpečnosti 

Rusko súčasnosti je plodné novými spoločenskými konceptmi a ideami. Často nadväzujú na pôvodné utopicko socialistické a anarchistické myšlienky a synteticky ich spájajú s idealistickým svetonázorom, najčastejšie vychádzajúcim z pravoslávia alebo pôvodného ruského duchovna (védizmus, rodné duchovno, staroverectvo) a kombinujú ich s myšlienkami ruských náboženských alebo politických filozofov (Solovjev, Efron, Trubeckij atď.). Spoločnou črtou týchto konceptov je určitý tradicionalizmus, orientácia na hodnoty, ako sú vlasť, rodina, Matka Zem, česť a pravda. Hlavným motívom je hľadanie sociálne spravodlivej spoločnosti. Rusko skutočne, tak ako predpovedal Solovjev a slavianofili, po 70 – ročnej komunistickej totalitnej skúsenosti, z ktorej sa veľa naučilo, pokračuje v hľadaní cesty k novému typu civilizácie založenému na skutočnom bratstve „sobornosti“.

Jednou z nových spoločenských koncepcií, ktoré sa po roku 1990 vynárajú a ktorá si zasluhuje našu pozornosť, je Koncept sociálnej (alebo tiež aj „spoločenskej“) bezpečnosti (KSB). Autorom tohto konceptu je skupina ruských vedcov, analytikov, politológov a filozofov označujúcich sa za tzv. Vnútorný prediktor (VP). KSB sám seba definuje ako alternatívnu koncepciu globalizácie v zmysle alternatívy k doteraz panujúcej tzv. biblickej koncepcii globalizácie, vychádzajúcej z kníh Starého a Nového zákona. Podľa KSB v biblickej koncepcií ide o „zotročenie ľudstva v mene Boha a skúpenie celého sveta na základe monopolu na požičiavanie peňazí, s cieľom zavedenia viac alebo menej maskovaného globálneho fašizmu a kryptootrokárskeho systému.“ Podľa KSB inštitucionalizované kresťanstvo, judaizmus a islam sú nielen ideológiou, ale aj sociologickým návodom a metodikou riadenia spoločnosti. Biblickú koncepciu globalizácie považuje KSB za dominantnú v celom svete.* Z nej vychádza aj liberálna forma kapitalizmu, ktorú KSB považuje za faktické pokračovanie otrokárstva a feudalizmu z minulosti. Tak isto aj marxizmus je len zdanlivou alternatívou ku kapitalizmu, v skutočnosti je len rafinovanejšou ateistickou verziou biblickej koncepcie.

Jedinou skutočnou alternatívou je KSB, ktorá je produktom ruského ducha a ruskej kultúry. KSB vychádza zo skoncentrovanej ľudovej múdrosti, z príbehov prastarého kolektívneho podvedomia, ktoré pomáhalo posledným fragmentom ruskej kultúry prežiť stovky a tisíce rokov expanzie podprahového otrokárstva skupiny, tzv. atlantických kmotrov, nazývaných aj Globálny prediktor (GP). Pod pojmom GP sa chápe nadnárodná elita ovládajúca svet, ktorej história sa viditeľne tiahne minimálne od egyptských čias až po súčasnosť. GP je silne hierarchický model, kde svetu vládne malá skupina zasvätencov disponujúca veľkými poznatkami a schopnosťami ovládania ľudskej masy, ktoré zneužíva vo svoj prospech.

KSB si veľmi cení ruskú (staroslovanskú) predkresťanskú tradíciu a je v silnej opozícii k biblickej koncepcii, ktorú považuje za neprijateľnú pre ľudstvo a dlhodobo neudržateľnú. Podľa KSB hlboká systémová kríza, v ktorej sa ľudstvo a planéta ako celok na začiatku 3. tisícročia ocitlo, je v prvom rade jej dôsledkom. Ľudstvo má teraz pre dlhodobý bezkrízový, harmonický rozvoj a pre prežitie celkovo v princípe len jednu možnosť: vlastným úsilím prejsť na alternatívnu koncepciu. Alternatívnu nie formou ale podstatou. Tá musí obsahovať okrem iného hlavne, zabezpečenie plnohodnotnej možnosti osvojenia si genetického potenciálu človeka a vytvorenie podmienok pre naplňovanie tvorivého vnútro genetického potenciálu populácie. Prechod na alternatívnu koncepciu je v princípe uskutočniteľný iba jedným spôsobom: sebavzdelávaním jednotlivcov (t.j. zvyšovaním individuálnej miery chápania), a tým zároveň zvyšovanie kolektívnej miery chápania spoločnosti a ľudstva ako celku. KSB je sociologický operačný systém novej generácie, ktorý umožňuje nájsť spôsob takéhoto sebavzdelávania.

KSB tvorí súhrn viacerých prác. Na začiatku bola nezávislá analýza „Koncepcia strategickej stability a  dynamiky rozvoja scenárov možnej spolupráce za podmienky zachovania parity perspektívnych stratégií svetových mocností na obdobie do roku 2005“, vypracovaná v roku 1990 na Inštitúte USA a Kanady, Akadémie vied ZSSR. Táto analýza sa stala základom pre napísanie kľúčového diela KSB, historicko-filozofickej štúdie „Voda Mŕtva“. Pri jej napísaní bol stanovený cieľ nedopustiť rozpad ZSSR, a s tým súvisiace utrpenie, v domnienke a nádeji, že riadiaca stranícko-štátna a vedecká „elita“ sa zamyslí a nájde v sebe silu, aby zmenila nasmerovanie a koncepciu reforiem v krajine. Tento cieľ dosiahnutý nebol. A až po štátnom krachu ZSSR v roku 1992, bola „Voda Mŕtva“ vydaná a určená pre širšiu verejnosť.

Jadro samotnej KSB tvorí „Dostatočne všeobecná teória riadenia“ (DVTR), ktorá popisuje procesy riadenia sociálnych supersystémov a zároveň je exaktnou metodológiou spracovania informácií v dnešnej globálnej informačnej vojne. DVTR je konceptuálna technológia matricového riadenia kultúry. Učí ako pracovať s informáciami na všetkých úrovniach vedomia, podvedomia a nadvedomia za účelom vytvárania a formovania informačného poľa, v zmysle riadenia vývoja ľudskej civilizácie pozitívnym smerom. Riadenie systémov považuje za informačný proces.

KSB vychádza z idealistickej paradigmy o objektívne existujúcej energetickej a duševnej podstaty človeka a sveta, pracuje sa s egregormi a maticami (t.j. určitými myšlienkovými a energetickými centrami nachádzajúcimi sa v jemnohmotnosti) a archetypmi. Je to aplikácia niektorých fyzikálnych teórií, ako sú napr. kvantová teória, teória noosféry* ruského vedca V. Vernadského a prác R. Sheldraka o morfogenetických poliach na sociológiu a riadenie spoločnosti. Táto metodika je ponúknutá celému ľudstvu, za účelom zrušenia starého davovo – elitárskeho delenie ľudstva na kastu zasvätencov a kastu otrokov. Z človeka otroka (biorobota) sa ma stať skutočný sám seba riadiaci Človek.**

DVTR je pomerne náročná na pochopenie, človek musí vynaložiť veľkú duševnú námahu a zásadne prehodnotiť už sformované stereotypy myslenia. KSB a DVTR je voľne dostupný materiál šírený pod open-source licenciou. K týmto materiálom ešte pribudlo a priebežne pribúda veľké množstvo dodatočných analýz a prác k rôznym historickým, politickým a spoločenským témam.

Celé pozadie skutočných tvorcov KSB je opradené tajomstvom a hovorí sa o nich ako o filozofickej až mystickej skupine mudrcov napojenej na ducha ruského národa, ktorá plánuje rozvoj budúcej ruskej a neskôr aj slovanskej civilizácie. Považujú sa za pokračovateľov pôvodnej slovanskej védickej kultúry, za pokračovateľov starého učenia ruských žrecov. VP akoby pracuje naraz na viacerých rovinách vedomia a Rusom predkladá nové vízie, nové obrazy a vkladá ich do kolektívneho podvedomia za účelom prebudenia a hĺbkového obrodenia Ruska a jeho transformácie na novú civilizáciu budúcnosti.

Podľa názoru VP je v súčasnosti Rusko na konci krízy a pripravuje sa k novému civilizačnému skoku. Súčasne prebieha preformátovanie finančného a ekonomického systému sveta. Rusko nie je len geografické územie. Je to svojrázna ohromná civilizácia, ktorá prináša civilizačnú alternatívu celému Západu. Rusko je jedinou civilizáciou, ktorá má vypracovaný koncept zmyslu ľudskej existencie a riadenia spoločnosti, čím sa myslí práve KSB. V priebehu najbližšej budúcnosti rokov budeme účastní procesu, pri ktorom v zmysle tejto koncepcie vznikne nové Rusko s úplne novým spoločenským systémom.

V KSB sa znova objavujú pre ruskú filozofiu typické myšlienky, ako je smerovanie k určitej nadnárodnej slobodnej jednote rôznorodosti, myšlienke občinového nehierarchického usporiadania spoločnosti, ďalej priamy slobodný vzťah medzi človekom a Bohom bez sprostredkovania cirkvi alebo nejakej organizovanej hierarchie (viď  tradícia kozáckych občín) orientácia na vlasť, národ, posvätnosť života, ľudské hodnoty.

Veľmi dôležitý bod týkajúci sa medzinárodných vzťahoch je prechod od tzv. konglomerátov k blokovému typu civilizácie. Za konglomerát sa považujú typické koloniálne veľmoci, ako Veľká Británia,  Francúzsko alebo USA kde jedna krajina si podmaňuje ostatné a využíva ich buď priamo vo forme kolonializmu alebo nepriamo vo forme vnútenia politických a ekonomických pravidiel, podriadenie sa diktátu nadnárodných inštitúcií (MMF, Svetová banka) a naviazanosti vlastnej meny na kurz určenej referenčnej meny (napr. dolár). V blokovej civilizácii si krajiny slobodne vytvárajú politické a hospodárske bloky na princípe rovnosti a vzájomnej prospešnosti s plným zachovaním vlastnej kultúrnej jedinečnosti. Na blokovom princípe sa v súčasnosti formuje samotná, mnohonárodná a pluralitne kultúrna Ruská federácia ako aj Euroázijská únia, BRICS, Šanghajské obranné spoločenstvo a pod.

Z hľadiska Stredoeurópanov je v koncepcii KSB viacero sporných bodov, ako napr. silná kritika inštitucionalizovaného kresťanstva a judaizmu, čo evokuje aj akési odvrhnutie celej kresťanskej kultúry a návrat k predkresťanským koreňom. Vyzdvihuje sa priamy vzťah k Bohu bez akéhokoľvek sprostredkovania kňazmi. Kristus je chápaný ako vysoko vedomý človek, prorok, nie však vo svojej bohoľudskej podstate. KSB z monoteistických náboženstiev považuje paradoxne za najčistejší pôvodný koranický islam, nie však jeho fanatickú interpretáciu v podobe wahabizmu. Za predstaviteľov pozitívneho islamu schopného sa rozvíjať, považuje hlavne šíitsku odnož islamu (s centrom v Iráne).

Ako sporné sa tiež javí radikálne odlišný pohľad na zhodnotenie určitých etáp histórie a významu mnohých historických postáv Ruska (vrátane Stalina) od zaužívaného pohľadu európskych historikov. V KSB sa rozlišuje boľševizmus od marxizmu a tvrdí sa, že boľševizmus bol snahou o skutočný komunizmus, ktorý keby nebol ateistický a viazaný na marxistickú filozofiu, tak bol tým pravým, k čomu má smerovať Rusko. V KSB sa tvrdí, že Rusi majú v sebe až noosferický zakódovaný boľševizmus, t.j. v svojej duši sú vlastne pravými komunistami. Pričom dôležité je aby komunizmus nebol ateistický, ale stál na uznaní existencie Boha a duchovného základu sveta. Podobne ako boli názory mnohých ruských filozofov (napr. Berďajev) ale aj podľa R. Steinera, opakovane to len potvrdzuje, ako je pre Rusko neuveriteľne silný a príťažlivý ideál bratstva, ako je naozaj špecifickou úlohou pre Rusko skĺbenie zdanlivých protikladov (boľševizmus-duchovnosť) a vytvorenie akejsi formy duchovného komunizmu. Z tohto nadhľadu by sme mali chápať aj KSB a jej vzťah k otázke boľševizmu, ktorý u nás evokuje nepríjemne asociácie.

Z hľadiska konceptu sociálnej trojčlennosti (ďalej len „TSO“) nás zaujíma, či sú tam a aké, prípadne paralely alebo úplne rozdiely voči konceptu TSO. Mali by sme sa na oba koncepty dívať v kontexte celosvetového vývoja človeka a určite nie čierno bielo, buď jeden koncept alebo druhý. Obe majú z pohľadu tej druhej strany svoje slabé až neprijateľné miest a niekde však prieniky. KSB tak ako aj R. Steiner odmietajú celú marxistickú politickú ekonómiu ako aj všetok pojmový aparát, ktorý používa  a považujú ho za úplne chybný od základu. V prácach, ktoré aplikujú KSB do rôznych spoločenských odborov je mnoho takých, ktoré sa zaoberajú aj zmenou súčasného ekonomického systému sveta. Oba koncepty súčasný finančný systém považujú za veľmi zlý. KSB zásadne odmieta celý úrokovo-kreditný finančný systém liberálneho kapitalizmu. KSB ponúka návrhy prechodu na bezúročnú ekonomiku, zmenu vlastníckych vzťahov, prípadne sa uvažuje tiež o zavedení základného nepodmieneného príjmu a jednej dani zo spotreby. Taktiež sú tam myšlienky o skutočnej slobode vo vede a vzdelávaní, o právach na vynálezy a patenty, ktoré majú byť prístupné a voľné všetkým. V celkovom usporiadaní spoločnosti sa však nehovorí o jej rozčlenení, ale o silnej „slobodnej“ jednote všetkých článkoch. To zase ukazuje, že tento koncept sa dá chápať ako kladenie základov v politológii, sociológii a teórii riadenia do budúcnosti, v zmysle vyššej syntézy spoločnosti vo veku duchovného Ja.

Nakoľko sú tieto dve koncepcie vzájomne kompatibilné a nakoľko si protirečia je otázkou pre ďalšiu hlbokú analýzu a pozorovanie vývoja. Koncepcia KSB javí tendenciu stať sa reálnou politickou a spoločenskou ideou, o ktorú sa bude nové Rusko môcť oprieť. Faktom je, že KSB sa teší čoraz väčšej pozornosti ruskej spoločnosti, na jej osvetu sú po celej krajine organizované prednášky a diskusie. Je vytvorených niekoľko politických nezávislých analytických centier, ktoré sú inšpirované KSB a ktorých analytici začínajú dostávať čoraz viac informačného priestoru aj vo verejných médiách.

KSB určite treba brať do úvahy a nevyhraňovať sa pred ním, chápať ho ako produkt špecifického ruského myslenia a snažiť sa mu porozumieť, zvlášť ak jeho význam a vplyv bude rásť. Teoreticky si viem predstaviť do budúcnosti vytvorenie novej Euroázijskej únii opierajúcej sa o KSB v symbióze s EÚ (alebo s jej nástupníckymi časťami napr. Stredoeurópskou konfederáciou) fungujúcej na princípoch TSO. Vtedy by spolupráca medzi Európou a Ruskom bola skutočne rovnocenná a prospešná pre obe strany. Alebo sa Európa rozpadne a jeho západná časť sa zmení na islamský kalifát s úplne inou kultúrou a osudom a Stredná Európa bude musieť pravdepodobne v rámci svojej sebazáchrany stáť pred rozhodnutím, či prijať koncept KSB alebo, či je schopná postaviť nejakú inú novú spoločenskú ideu. Ak nebude schopná zrealizovať koncept TSO, tak ešte môže prijať KSB, čo však nie je až tak vlastné jej poslaniu, prípadne môže impulz KSB pretvoriť a obohatiť o kristologický impulz (v zmysle antropozofie).

* Z významnejších krajín len Čína a Japonsko si rozvíjali a pomerne dlho  zachovali svojbytnosť v otázke nebiblickej koncepcie riadenia spoločnosti založenej v Číne na konfucionizme a v Japonsku na šintoizme. Tieto krajiny však cca od 19. storočia tiež podľahli objektívnemu procesu svetovej globalizácie a boli zapojení do vedecko-technickej revolúcie a finančného systému, vedeného anglosaskými krajinami resp. GP. Aj India zo svojím hinduizmom a kastovníckou štruktúrou spoločnosti veľmi vyhovovala zavedeniu britskej koloniálnej moci, ktorá bola svojou podstatou tiež silne elitárska.

*Noosféra-mentálna sféra, spoločné mentálne pole vytvorené a udržiavané celým ľudstvom.

**V KSB sa ľudia delia podľa typu psychiky na: zvierací typ, typ biorobotov, démonický typ a typ Človeka. Sú možne rôzne kombinácie a prechodné stupne medzi jednotlivými typmi. To mi korešponduje s delením ľudí v antropozofií podľa prevládajúceho duševného článku, na ľudí s prevahou duše pocitovej, rozumovej alebo vedomej. Až typ človeka s duchovným Ja (manas) je skutočným vedomým a pozitívne vyvinutým Človekom. Viac informácií o KSB je  na http://leva-net.webnode.cz .

 

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 869 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář