Vědci potvrdili existenci šestého smyslu

Arjun Walia, Collective Evolution

(tento článek již jednou vyšel na webu OSUD.cz)

Tento šestý smysl se nazývá magnetorecepce a spočívá ve schopnosti vnímat magnetická pole. Někteří živočichové ho využívají při putování na dlouhou vzdálenost, kdy se řídí podle magnetického pole Země. Mořské želvy, včely, langusty, delfíni, tažní ptáci a další – ti všichni mají zabudovaný „kompas“, který jim umožňuje využívat informace zakódované v zemském magnetickém poli. O tomto smyslu toho bohužel mnoho nevíme. Jak ho využívají, jak cítí magnetická pole a jaké přesně informace z nich získávají, to je prozatím předmětem spekulací. Jediné, co víme, je to, že tato magnetická pole lze využít mnoha jinými způsoby než jen k navigaci.

Podle Joea Kirschvinka, geofyzika z California Institute of Technology, který momentálně zkoumá přítomnost tohoto smyslu u člověka, je „magnetorecepce součást našich evolučních dějin. Možná se jedná o vůbec první smysl našich biologických předchůdců.“ (source)

Ze studie, kterou Kirschvink nedávno publikoval v Nature Communications, vyplývá, že v lidské sítnici se nachází určitá bílkovina, která může po umístění do organismu octomilek sloužit jako magnetický senzor, ale zda ji lidé tímto způsobem využívají také, zatím není známo.

„Možná bychom měli svůj pohled na tento šestý smysl přehodnotit,“ sdělil LiveScience výzkumný pracovník z medicíny University of Massachusetts Steven Reppert. „Ta bílkovina prý hraje velmi důležitou roli v migraci živočichů, takže možná i u lidí zastává důležitou funkci, spočívající ve vnímání magnetických polí.“

Při jednom Kirschvinkově novém experimentu si dobrovolníci předávali zdroj rotujícího magnetického pole a vědci jim přitom měřili mozkové vlny. Ukázalo se, že když magnetické pole začalo rotovat proti směru hodinových ručiček, zareagovaly na to určité neurony a vyvolaly strmý nárůst elektrické aktivity v mozku. To by ukazovalo na existenci magnetického šestého smyslu.

Přesto mnoho otázek stále zůstává nezodpovězených. Například: byla tato nervová aktivita důkazem magnetorecepce, nebo něčeho jiného? I kdyby lidský mozek na tato pole nějakým způsobem reagoval, pořád to neznamená, že tyto informace skutečně zpracovává. Je tu i otázka mechanismů, jejichž pomocí mozek či tělo tyto signály přijímá. Jestliže náš organismus obsahuje magnetoreceptory, tak kde se skrývají? Dalším krokem výzkumu by mělo být jejich nalezení.

Kirschvinkova studie je jedna z mnoha prací, věnovaných záhadám magnetických polí a jejich účinku na člověka. Přední odborníky na tuto oblast výzkumu však s nejvyšší pravděpodobností nalezneme na institutu HeartMath. Tato mezinárodně uznávaná nezisková výzkumná a vzdělávací instituce se zaměřuje na pomoc lidem v oblasti zvládání stresu, emocí, budování odolnosti a získávání energie tak, aby mohli vést šťastný, zdravý život. Nástroje, technologie a výukové postupy, které HeartMath používá, jsou cíleny na to, aby se lidé naučili spoléhat na inteligenci svého srdce tak, aby pro ně pracovala v harmonii s inteligencí mysli.

Výzkumníci na HeartMath odstartovali tzv. Iniciativu globální koherence (The Global Coherence Initiative, GCI), což je mezinárodní program, jehož účelem je pomoci při aktivaci srdce lidstva a usnadnit posun globálního vědomí. GCI především podporuje lidi v tom, aby aktivně dodávali do planetárního pole více lásky, péče a soucitu vycházejícího ze srdce. Druhým cílem iniciativy je vědecký výzkum naší vzájemné propojenosti i našeho spojení s planetou a naší schopnosti využít tohoto přirozeného pouta ke zvýšení našich osobních vibrací, a tím i k vytváření lepšího světa.

Hypotézy badatelů a vědců zapojených do tohoto projektu jsou následující:

  • Magnetické pole Země je nosičem biologicky relevantních informací, který spojuje všechny živé organismy.
  • Každý člověk působí na toto globální informační pole.
  • Kolektivní lidské vědomí působí na toto globální informační pole. Proto platí, že velký počet lidí ve stavu lásky, péče a soucitu, jenž bude zakotven v srdci, bude vytvářet koherentnější pole, z něhož budou profitovat i ostatní a jež napraví současnou planetární disharmonii.
  • Mezi lidskými bytostmi a energetickými/magnetickými systémy Země existuje zpětná vazba.
  • Země disponuje několika zdroji magnetických polí, které na nás všechny působí. Jedná se o geomagnetické pole vycházející ze zemského jádra, a pak o pole, jež se nacházejí mezi zemským povrchem a ionosférou. Tato pole obklopují celou planetu a fungují jako ochranné štíty blokující škodlivé působení slunečního záření, kosmických paprsků a jiných kosmických projevů. Bez těchto polí by na Zemi nemohl existovat život, jak ho známe. Jsou součástí dynamického ekosystému planety.

Další důkazy lidské schopnosti vnímat magnetismus

Tato pole jsou vědcům dobře známa a fakt, že jak solární aktivita, tak rytmy zemského magnetického pole ovlivňují lidské zdraví a chování, je nezvratně potvrzen ve vědecké literatuře. (zdroj)(zdroj)

Vědci mají jasno i v tom, že některé fyziologické rytmy a projevy kolektivního chování jsou nejen synchronizovány se sluneční a geomagnetickou aktivitou, ale že rovněž poruchy těchto polí nepříznivě působí na lidské zdraví a chování.

Poruchy v magnetickém prostředí Země mohou vyvolávat spánkové problémy, zmatenost, nedostatek energie a pocit podrážděnosti či přetíženosti bez zjevné příčiny. Když jsou pole stabilní a zároveň jsou patrnější určité projevy sluneční činnosti, hovoří lidé o pozitivnějších pocitech, o větší kreativitě a inspiraci. Důvodem je citlivost soustavy tvořené lidským mozkem, kardiovaskulární soustavou a nervovou soustavou vůči rezonujícím geomagnetickým frekvencím. (zdroj)(zdroj)(zdroj)

Země a ionosféra vytvářejí frekvence v rozsahu od 0,01 Hz do 300 Hz a některé z nich přesně odpovídají frekvencím vznikajícím v mozku, oběhové soustavě a autonomním nervovém systému. To je jeden způsob, jak vysvětlit, proč nás výkyvy zemského a slunečního magnetismu ovlivňují.

Tento vliv je tak silný, že dokonce lze vysledovat souvislost změn zemského magnetismu vyvolaných extrémní sluneční aktivitou se vznikem nejpozoruhodnějších lidských uměleckých děl, ale zároveň i s některými velmi tragickými událostmi. (source)

Víme tedy, jak nás mohou magnetická pole ovlivňovat – ale můžeme ovlivňovat i my je? To je zajímavá otázka. Vědci zapojení do GCI se domnívají, že jelikož se frekvence mozkových vln a srdečního rytmu překrývají s rezonančním polem Země, nejsme jen příjemci biologicky relevantních informací, ale i jejich vysílače. Vysíláme informace do globálního pole, čímž vytváříme zpětnovazební smyčku s magnetickými poli Země.

Když se například podíváme na srdce, při bližším průzkumu zjistíme, že vytváří elektromagnetické pole, které se mění v závislosti na našich emocích. Toto pole lze naměřit i pár metrů od lidského těla.

Toto energetické pole prokazatelně ovlivňuje nejen nás samotné, ale i osoby v našem okolí. Více si o tom můžete přečíst například v tomto článku.

Výzkum tohoto tématu je sice teprve v plenkách, ale už teď lze vidět, jak obrovské důsledky by mohl mít pro tento svět. Dalším zkoumáním se bude stále více potvrzovat, jak velice záleží na našich emocích, záměrech a přístupu a jak tyto faktory náležející do sféry nemateriální vědy mohou působit na všechno živé na Zemi. Koherentní, spolupracující záměr by mohl mít významný dopad na globální události a zlepšit kvalitu života na Zemi. Chceme-li změnit naši planetu k lepšímu, jsou tu určité klíčové kroky, které bychom měli podniknout: praktikování lásky, vděčnosti a respektu; sebezlepšování na individuální úrovni.

 

Zdroj

Napsat komentář