Ježíšových čtyřicet dnů v poušti a vítězství nad egem

Číslo čtyřicet se v Bibli opakuje v mnoha souvislostech, často ve spojení s nepříjemnými procesy vedoucími ke konečné změně situace. O potopě světa pršelo 40 dnů a nocí, Mojžíš se svými Židy putoval 40 let pouští. I Ježíše čekala taková zkouška: 40 dnů strávil v poušti zcela sám. Ačkoli ne tak docela – na konci se k němu přidal sám Satan. Jaká symbolika se skrývá v tomto biblickém příběhu?

Joshua Tilghman

V našem posledním článku jsme hovořili o tom, proč autor Listu Židům doporučuje křesťanům opustit Kristovu doktrínu (exoterní neboli vnější učení) a pokračovat ke zralosti uvědoměním si vnitřních (esoterních) učení Krista. Také jsme si řekli, že když křesťan dosáhne této úrovně zralosti, je důležitější uvědomovat si, co Ježíš představuje, než se zaměřovat na to, kým Ježíš byl. A nakonec měl autor Listu Židům v úmyslu zprostředkovat svým následovníkům mnohem pokročilejší sadu učení, která nebyla zakotvena v doslovné interpretaci biblického textu. V dnešním blogu se zaměřím na to, co by Ježíš měl představovat, tím, že přezkoumám příběh o Ježíšových 40 dnech a nocích v poušti.

Pojďme se nejprve podívat na číslo čtyřicet. Z toho, jak často se objevuje v různých biblických příbězích, jasně vyplývá jeho důležitost. Tady je krátký seznam:

  • 40 dnů a nocí, kdy o potopě světa pršelo
  • 40 dnů po potopě Noe otevřel svou archu
  • 40 let, které děti Izraele strávily v poušti
  • Mojžíš byl 40 let v Egyptě (ego, tělo), 40 let v Midjánu a 40 let v poušti
  • Mojžíš strávil na hoře 40 dnů a nocí
  • Šalamoun vládl 40 let
  • Jonáš řekl, že bude trvat 40 dnů, než bude Ninive zničeno

Jsou stovky dalších biblických veršů, kde se číslovka 40 objevuje, ale tento krátký seznam by měl stačit k tomu, abyste viděli, jak důležitá čtyřicítka je. Co však představuje?

Mnoho komentářů a náboženských vůdců vám sdělí, že číslo čtyřicet odkazuje k době zkoušek a strázní. Neřeknou vám však, že viděno ze širší perspektivy čtyřicítka znamená zkušenost ducha ve fyzickém těle. Číslo čtyřicet tedy nepředstavuje rozličné zkoušky, jimž budete v životě stát tváří v tvář, ale samotnou zkoušku hmotného života!

Jak víte, průměrné těhotenství trvá 40 týdnů, což se dočtete i na Wikipedii. Čtyřicet týdnů, během nichž se lidský zárodek vyvine v hotové dítě, je dalším potvrzením, že číslo 40 v Bibli symbolizuje délku lidského života.

Jaký vztah má tedy toto všechno k Ježíšovu 40dennímu přebývání v poušti, kde se postavil čelem Satanovi? Bereme-li příběh doslovně, vidíme jednu z mnoha osobních zkoušek, jimiž musel Ježíš projít. Ze širší perspektivy ilustruje Ježíšových 40 dnů a nocí na poušti to, čím musí projít každá lidská bytost během svého života, aby se vyvíjela ke kristovskému vědomí.

Satan Ježíšovi předloží tři velká pokušení. Podíváme-li se blíže, odhalíme, že tento příběh hovoří o Ježíšově konfrontaci s vlastním egem. Z ezoterického hlediska tento příběh symbolizuje to, co musíte udělat při konfrontaci s vlastním egem i vy!

Pojďme se podívat na první pokušení:

Tu přistoupil pokušitel (Satan/ego) a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“

On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ (Matouš 4:3-4)

Naše ego vždycky kompromituje pravdu tím, že maskuje skutečnou realitu za velkou iluzi: ego v podstatě ukotvuje fyzickou perspektivu. Ale Ježíš tuto perspektivu překonává. Říká Satanovi, že člověk není živ jen chlebem (fyzická existence), ale každým slovem, které vychází z Božích úst (duchem). Vzhledem k tomu, že Ježíš odmítne chléb úplně, chápeme, že konečná pravda leží za závojem fyzické sféry a dlí v duchovní říši, neboli ve sféře vědomí, která operuje za touto 3D zkušeností.

Avšak jak odhalují hned další verše, ego se jen tak nevzdá. Kdyby ano, byla by cesta k osvícení podstatně snazší. Teď se tedy Ježíš musí s egem popasovat na vyšší úrovni.

Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu  a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“

Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ (Matouš 4:5-7)

Pamatujte, Ježíš je na cestě k vyššímu vědomí a znalostí ega a duchovní sféry není nikdy dost. Ježíšovo ego se vrací zadními vrátky a pokouší jeho pokoru. Ale on přiměje své ego vzdát se, a tak ho využije jako odrazový můstek k vyššímu vědomí. Klíčem je vzdát se. Pustit to, milovat. Ježíš už nemusí nic prokazovat. Mnozí lidé, kteří začali kráčet po úzké stezce, podlehli svému egu, protože poté, co získali vyšší znalosti o fyzickém a duchovním světě, nedokázali zůstat pokorní. Tímto druhým zasvěcením lze projít jen tak, že se naučíme vypořádat s komplexní řadou přání a emocí, které nás umějí dobře ovládat, když to nejméně čekáme. Ježíš to dokázal. Pamatujte, že naše přání a emoce jsou jen další část našeho ega, které nás ukotvuje k nižším rovinám vědomí. Negativní emoce do našeho podvědomí obvykle vkládá také ego.

Po tomto pokušení čeká Krista ještě jeden velký test, kterému se na cestě ke kristovskému vědomí nevyhne nikdo z nás. V posledním zoufalém pokusu otřást základy Ježíšova odstupu od fyzického světa přichází ego s tím největším pokušením – nabízí Ježíšovi všechno, po čem zatouží:

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“

 Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ (Matouš 4:8-10)

Ježíšovo ego učinilo poslední zoufalý pokus probudit v Kristovi touhu a zmařit celý proces zasvěcení. Ale Ježíš touhu tak dokonale přemohl, že si zachovává odstup ode všeho, co může svět nabídnout! Takhle jedná mistr! Pamatujte, náš pobyt na Zemi je jen přechodný. Měli bychom hledat nebeské město. Lpění na tomto světě a na tom, co nabízí, udržuje naše pevné spojení s procesem života a smrti v 3D sféře.

V konečném efektu tedy Ježíš v tomto příběhu představuje Krista v každém z nás – Krista, jenž má sílu porazit ego!

Závěrem bych rád, abyste se zamysleli nad skutečností, že Ježíš strávil v poušti čtyřicet dní. To je dlouhá doba pro introspekci. V takové situaci má ego možnost pořádně se projevit. Během té doby Ježíš usilovně meditoval. Celý proces spočívající v Ježíšově porážce Satana byl o vzdání se v meditaci, kdy člověk vidí ego takové, jaké skutečně je.

Zdroj: spiritofthescripture.com

 

 

 

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 869 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář