Přepište dějiny: Etruskové? Na úsvitu dějin stála slovanská védská civilizace, jsme Skythové

В. A. Čudinov je znám především jako autor „pseudovědeckých teorií z oblasti historie a jazykovědy.“ Čudinov tvrdil, že první civilizací v dějinách byla „slovanská védská civilizace“ a mnoho národů bylo ruských[2]. Tyto myšlenky podle něj dokazuje existence staroslovanských nápisů na téměř jakýchkoli předmětech. „Metody“ odhalování a čtení „implicitních nápisů“, které Čudinov používal, zahrnovaly zohlednění nikoli samotných předmětů, ale jejich fotografií nebo náčrtů z knih při zvětšování obrazu, zvyšování jeho kontrastu, inverzi barev – s cílem najít v drobných tazích a stínech podobnosti „písmen“[3][4]. Čudinov vysvětloval nápisy na pozadí fotografií jako projev „jemného světa“[3].Čudinovovy práce, které se prohlašují za objevy v oblasti epigrafiky a paleografie, nejsou vědeckou komunitou uznávány. Odborníci jeho koncepty zařazují do žánru lidové historie. Závěry těchto Čudinovových koncepcí nejsou založeny na vědeckých metodách práce s prameny a jeho historické a jazykovědné práce nebyly publikovány v recenzovaných vědeckých časopisech.

Nedivíme se. Takže jako dycinky.

Profesor Valerij Čudinov, předseda Komise pro dějiny kultury staré Rusi Rady pro dějiny kultury při prezidiu Ruské akademie věd, dnes šokuje své kolegy nečekanými závěry a nestranně vyslechne spoustu obvinění – od bezuzdné nevědomosti až po duševní méněcennost. O co se jeho postoj opírá?Na počátku bylo slovo.

Rossijskaja gazeta: Valeriji Alexejeviči, vaše tvrzení, že civilizace na Zemi začala s ruským národem, je poněkud nečekané. Jak jste k tomuto závěru dospěl a proč jste se najednou začal zabývat právě tímto problémem?

Valerij Čudinov: Zaujaly mě práce pozoruhodného luštitele starověkých textů G. Grineviče, který je datoval do 10. století. Když jsem se s nimi však seznámil, uvědomil jsem si, že Gennadij Stanislavovič prošel jen třetinu cesty luštění, neboť dvě třetiny znaků buď neodhalil, nebo je určil nesprávně. Pokračoval jsem v luštění a viděl jsem, že písmo existovalo prakticky ve všech stoletích.Dva roky jsem vlastním rozluštěním vůbec nevěřil a považoval je za jakousi „hru přírody“. Další tři roky jsem váhal a nacházel argumenty na obhajobu i vyvrácení možnosti existence písma v tak vzdálených dobách. A teprve o pět let později, když jsem nashromáždil velkou zásobu přečtených nápisů, jsem si uvědomil, že jsem se nemýlil a že lidé uměli psát už v době kamenné. To byl můj první objev. Chápu: takový závěr lze považovat za neuvěřitelný, protože oficiální věda se domnívá, že psát se začalo až v době bronzové. A na badatele, kteří toto datum posouvají o něco dál v čase, do neolitu, se dívá jako na podivíny. Já jsem se přehnal přes neolit i mezolit a prokázal jsem existenci písma v paleolitu.

RG: Co jsou to za nápisy, jak vypadají a odkud jste je získal?

Čudinov: Nápisy jsou nejen explicitní, tj. jasně viditelné a vypadající přesně jako nápisy, ale také implicitní – asymetrická výzdoba, detaily kresby speciálně vybrané jejím autorem, malé a málo kontrastní nápisy, konečně světlé nápisy na tmavém pozadí (ty jsou obvykle vnímány jako odlesky a nejsou brány v úvahu). Tím se neobyčejně rozšířil počet předmětů, na nichž byly nápisy aplikovány, takže je nyní nebylo třeba lovit, přehrabovat se v horách archeologické literatury – šly v celistvé hmotě. Ale, zabývajíc se tím písmem, které zkoumal Grinevič (říkalo se mu runy, a ještě dříve – runy Makoša), zjistil jsem existenci i nám všem známého cyrilského písma v téže od nás nekonečně vzdálené epoše.

RG: Takže se domníváte, že současné ruské písmo existovalo už tehdy?

Čudinov: Zpočátku mi to připadalo jako strašná absurdita. Dá se to přirovnat k tomu, jak by na archeologa působily detaily například automobilu vedle kostí mamuta. Ale léta jsem si tento typ psaní ověřoval a ukázalo se, že jsem se nemýlil. Pravda, toto písmo (pro sebe jsem ho nazval protokyrilice a později jsem se dozvěděl, že se mu říká „runy rodu“) není zcela totožné s tím současným: písmena jsou kostrbatá, různě velká, různě skloněná a různě tlustá, někde na sebe lezou nebo se dokonce dostávají dovnitř, někde jsou příliš daleko, linie řádku není zachována a kontrast s pozadím je minimální.Tak vznikl základ mých historických závěrů: začal jsem číst nejen starověké nápisy, ale i fragmenty onoho života, vzdáleného od nás. Měl bych poznamenat, že všechny nápisy byly psány rusky, ale ne zcela moderně: lišily se názvy mnoha zvířat, nástrojů, předmětů denní potřeby, zeměpisných oblastí, pravopis ukazovacích zájmen, slovesných tvarů. Nicméně i přes tyto drobné rozdíly byl jakýkoli text (a většinou byly velmi krátké, jen několik slov) snadno srozumitelný jako ruština. Mohu tedy oprávněně tvrdit, že mnoho tisíc let před Cyrilem a Metodějem naši předkové psali tak, jak píšeme my.Takže existence ruského jazyka (můžeme ho nazývat, jak chceme: nejstarší ruština, paleoruský, panslovanský, indoevropský) v nejstarších dobách – konkrétně: nejméně před dvěma sty tisíci lety – byla podstatou mého dalšího objevu.

RG: Dvě stě tisíc let? Ale promiňte, považuje se za prokázané, že homo sapiens (člověk rozumný) se zrodil teprve před 30-35 tisíci lety.

Čudinov: Skutečně, v Evropě se „člověk rozumný“ (kromaňonec) objevil podle různých údajů před 30 až 40 tisíci lety, ale v Asii o něco dříve a v Americe ještě dříve. Jen tak mimochodem bych chtěl poznamenat, že věda o paleolitu je ještě velmi mladá, je jí něco málo přes sto let. To vysvětluje skutečnost, že mnoho věcí nezná a absolutizuje její současný, stále ještě velmi nízký stupeň vývoje.

RG: Zmínil jste Cyrila a Metoděje. Jaká je v tom případě jejich role v našich dějinách?

Čudinov: Velmi vysoko hodnotím dílo svatých Cyrila a Metoděje jako lidí, kteří dokázali získat povolení jak z Konstantinopole, tak z Říma, aby mohli sloužit bohoslužby, i když ne v ruštině, ale v jí velmi blízkém „staroslověnském“ jazyce (ačkoli žádné slovanské etnikum tímto umělým dialektem nemluvilo). Podotýkám, že ani Germánům, ani Keltům, ani románským národům se takové povolení získat nepodařilo. Pro tento účel však bylo nutné učinit kompromis, když se upravilo ruské písmo pod mladší, ale pro bohoslužbu povolené – pod řecké písmo. Konkrétně: byla zavedena řecká písmena (omega, ižica, psi, xi atd.), řecké přízvuky a dechové značky, velká písmena, tituly – vše, co v ruském písmu pro zbytečnost chybělo. Ale reforma Petra Velikého zavedla dřívější podobu ruského písma a reforma z roku 1918 odstranila zbytečná řecká písmena a my jsme se opět vrátili k runám rodu. Došlo takříkajíc k sebeočištění ruského písma od těch kompromisů, ke kterým byli nuceni naši svatí otcové.Ano, jsme Skythové.

RG: Říkáte, že v dávných dobách žili Rusové tam, kde dnes žijí jiné národy. Považuje se však za prokázané, že Slované – předkové ruského národa – se od indoevropského společenství oddělili až v polovině II. tisíciletí př. n. l., kdy už existovaly státní útvary na severu Afriky, na jihu Evropy a také v Číně a Indii. Pokud jde o Rusy, první údaje o nich, jako o samostatných lidech, se obecně týkají doby po Rurikovi. My jsme a pojmenovali Rusy proto, že Rurik patřil k varjažskému kmeni Rusů.

Čudinov: Nyní převyprávíte pohled moderní historiografie, a to pouze na základě těch pramenů, které byly povoleny po opakovaném čištění veřejně přístupných historických archivů. Pojem „indoevropské společenství“ pochází z lingvistiky, z představ o jednotném jazyce, které lingvistika rozvíjí od 19. století. Takový jediný jazyk lidstva skutečně existoval, a jak jsem zjistil, byla to ruština. Ale ve srovnávací jazykovědě jsme dostali jiný výsledek, což je celkem pochopitelné, protože rychlost změn všech jazyků se považovala za přibližně stejnou. Jsou však různé a v každém historickém období jiné. Proto lze tento model považovat za velmi přibližný.Uvedu příklad: slovo „krokodýl“ vypadá ve všech jazycích přibližně stejně a považuje se za výpůjčku z řečtiny, zatímco ruské slovo „korkodil“, které existovalo až do 19. století, se považuje za její zkomolení. V paleolitu však existovalo slovo „dil“ s významem „kůň“, takže „korkodil“ je „kork kůň“, kde „korka“ znamená šupiny. Jinými slovy, ruské slovo je původní, protože má přesný význam svých složek, zatímco řecké slovo je zkresleným ruským slovem. Úplný obraz sice ještě nemáme k dispozici, ale obecně lze říci, že právě ruský lexikální fond tvořil základ všech evropských jazyků.Před neolitem samozřejmě žádná jiná etnika neexistovala. Ale po neolitické revoluci začal proces etnogeneze, protože nyní, po nebývalém rozkvětu výrobních sil (spojeném s přechodem od lovu k pastevectví a od sběračství k zemědělství) začal proces hospodářské specializace, vydělování etnických skupin z kdysi jednotné ruské kultury a rozvoj dialektů, který vyvrcholil vznikem nových jazyků a nových etnických skupin.Celá Evropa byla tehdy Jarovou Rusí. Ale část etnik, která se nejprve přestěhovala do Asie, odkud začalo sucho, se začala znovu vracet do Evropy (Jarovy Rusi), když vstoupila do staré ruské kultury již s jazykem a s kulturou. A z Jarovy Rusi odpadla nejprve (v neolitu) oblast od dnešního Řecka a Jugoslávie (Živina Rus), pak (v epoše bronzu) sever Afriky (Egypt, obývaný Kopty, tedy „uzenými“, opálenými lidmi). Pak odpadla Arábie (Jarovská či Arovská Rus, v „akátové“ výslovnosti Arava), pak Palestina, ve starověku pak sever Itálie. A pokaždé se v místě kontaktu mezi původními obyvateli Asie a Rusy, kteří zde zůstali, objevily nové jazyky a kultury – egyptská, arabská, izraelská, řecká, římská, keltská, germánská. Právě tento proces vzniku nových kultur zaznamenává moderní historiografie. Zatímco ruskou kulturu jako kulturu v pozadí opomíjí.Pokud jde o Rurika, byl skutečně ruským knížetem Jarovy Rusi (jejímž hlavním městem bylo město Arkona na ostrově Rujana, dnešní Rujána), předtím pirátem vybírajícím daň od naší Rusi (která se předtím jmenovala jinak, Rus Slovanů). O tom hovoří text zapsaný v miniaturním N 13 Radziwillovského letopisu. Ano a nazvali ho vládnout vlastními námořníky na Rusi Jaře, místo na Rusi Slovanů, o čemž hovoří text zapsaný v miniatuře N 14. Čtenáře odkazuji na články na mých stránkách www.chudinov.ru, kde jsou uvedeny odpovědi na mnohé mně položené otázky.

RG: Mluvíte o stěhování národů z Asie do Evropy. Obecně se však má za to, že člověk nejprve putoval z Afriky do Malé Asie, pak do Evropy a hluboké Asie, na Sibiř a odtud přes Čukotský poloostrov do Ameriky. Mimochodem, dnes se do vědeckého obratu zavádí nový pojem související s osídlením severních oblastí – Hyperborea. Co to vlastně je?

Čudinov: Hyperborea je řecký název země na severním pólu, která se v ruštině nazývala Arktorus. Pomalu se nořila do propasti Severního (tehdy ještě ne Severního ledového) oceánu a byla neustále omývána teplým Golfským proudem, takže klima na ní odpovídalo mírným zeměpisným šířkám. Nyní echoloty zjistily vyvýšení oceánského dna kolem pólu, dokonce na některých místech přítomnost šelfu, což jen potvrzuje nedávnou existenci celého kontinentu právě zde. Právě z tohoto kontinentu byla nejprve osídlena Severní Amerika a poté přes Beringův průliv Eurasie. Tyto údaje jsem získal čtením nápisů na kamenech, zejména na tzv.Zvláštnosti Chudinova

RG: Kromě toho tvrdíte, že křesťanství nevyrostlo na judaistickém poli, ale z ruského pohanství. Co ale potom dělal v Rusku apoštol Ondřej Prvotřídní, bratr apoštola Petra? V „Pověsti dávných let“ se vypráví, že hlásal křesťanství národům, které žily na březích Dněpru. Ukazuje se nedůslednost. A také: pokud bylo vše tak, jak mluvíte, proč se Rusové stali křesťany až v roce 988?

Čudinov: Opět dochází k záměně jmen: pod Rusí se rozumí dnešní Rusko. V době Říma, kdy křesťanství vzniká, zahrnovala Jarova Rus nejen Pobaltí, ale i Středomoří, v každém případě sever Itálie, takže k přijetí křesťanství došlo na Rusi, která zahrnovala město Řím a celou Judsko. A nynější Rus, která se tehdy nazývala Rusí Slovanů (tento název jsem odvodil z Eusebiovy mapy kolem roku 330), byla vzdálenou provincií hlavní Rusi, stejně jako budoucí Kyjev a břehy Dněpru. Z tohoto hlediska i Mojžíš, a všichni apoštolové, a Andrej Pěrvožvaněný, a Rurik – jsou ruskými lidmi (na místě pobytu), mluvícími včetně a v ruském jazyce (jako na základní mezinárodní, ale už ne jedinečné). Takže ruský Mir (jehož jméno latiníci začali číst pozpátku, Řím) je městem přijetí křesťanství Ruskem, zatímco vzdálený provinční Kyjev je hlavním městem jednoho z mnoha provinčních knížectví, ne lepším než Černigov nebo Pskov. Na periferii se samozřejmě stará víra udržela mnohem déle.

RG: Máte článek o starých egyptských a izraelských bozích, kde uvádíte, že v oněch dávných dobách obrazy těchto bohů vyráběli mistři v Rusku. Na objednávku, stejně jako nyní tiskneme mongolské tugriky v továrně „Goznak“. A jak jste k tomuto závěru došel?

Čudinov: Tato otázka je nejjednodušší: na samotných egyptských a izraelských sochách a dalších rituálních stavbách jsem vyčetl názvy dílen chrámu Makoše a chrámu Roda. Všechny starověké výrobky byly podepsány, počínaje paleolitem.

RG: Další zapeklitá otázka. Tvrdíte, že ve středověku a až do poloviny 19. století se v Evropě používala ruština jako jazyk mezinárodní komunikace. Přesněji řečeno, že nedávní švédští králové a turečtí sultáni se povinně učili ruštinu, aby mohli mezi sebou vyjednávat…

Čudinov: K tomuto závěru jsem dospěl, když jsem začal číst nápisy na ikonách (byzantských, římských), na náhrobcích. A přesvědčil jsem se, že kdysi (ve starověku) mnozí vzdělaní lidé mluvili rusky dokonale, pak snesitelně dobře, pak sotva (jako většina dnešních Rusů mluví moderní angličtinou). Pak už zůstalo jen u grafiků. A v průběhu 19. a 20. století si začali najímat ruské „redaktory“, aby psali ruské fráze. Jako to udělal v roce 1937 francouzský umělec Jean Cocteau, který na kresbu zobrazující našeho velkého básníka napsal Puškinovo jméno v ruštině. Jinými slovy, někteří lidé na Západě tuto tradici stále pamatují. Pokud jde o Turky a Švédy, použil jsem výsledky výzkumu Jaroslava Arkadjeviče Keslera.

RG: Poslední otázka: jaký je postoj k vašemu výzkumu v Rusku a na Západě?

Čudinov: Obecně se ruští vědci stále dívají na mé výzkumy černými brýlemi dominantního paradigmatu a nevidí nic než nesmysly, i když někteří archeologové a spisovatelé už povstávají pod mým praporem. Ve dnech 12.-14. května 2008 se na Puškinově Leningradské státní univerzitě konal první mezinárodní kongres archeologie a literatury. Na Puškinově státní univerzitě v Leningradě se konal První mezinárodní kongres o předkyrilometodějském slovanském písemnictví a předkřesťanské slovanské kultuře. Jak jsem již sdělil, zabývaje se slovanským předkyrilským písmem, podařilo se mi rozluštit ruské slabičné písmo runové (runy Makošovy) a najít mnohem starobylejší písmo protokyrilské, podobné písmu současnému (runy Rodovy). Rozluštil jsem také etruské písmo a jazyk.Na základě těchto dešifrací jsem byl schopen přečíst velké množství starověkých textů na předmětech, které archeologové vyzvedli ze země. Tyto texty nebyly upravovány ve prospěch té či oné vládnoucí dynastie, a proto byly nejspolehlivější. Z nich, opakuji, vyplývalo, že historie Rusů je mnohem starobylejší než ta, kterou známe z moderní historiografie. A protože se můj pohled na základě toho neshoduje s obecně přijímaným, létala na mou adresu obvinění – od náhlé neznalosti až po duševní méněcennost. A všichni kritici se shodli, že v tomto případě mají co do činění s Čudinovovými výstřednostmi.Proto jsem se při cestě na kongres velmi obával, jak budou mé myšlenky přijaty. Domníval jsem se, že se sejde nanejvýš třicet lidí. Mýlil jsem se! Kongresu se zúčastnili zástupci 10 zemí a 14 ruských měst, celkem 70 lidí, kteří přednesli celkem 92 příspěvků. Takový úspěch jsem nečekal. Ale hlavní je, že o nějakých výstřednostech nikoho, a zejména Čudinova, nemohla být řeč. Mé projevy byly vyslechnuty s velkým zájmem a sympatiemi, což jsem nemohl očekávat.Mimochodem, zprávy o tom, že nápis na slavném egyptském kameni z Rosetty se čte ve slovanštině (a to je vědecká senzace!), podali makedonští vědci akademik Tom Boševskij a profesor Aristoteles Tentov. A chci zdůraznit, že účastníci sjezdu neměli o těchto zprávách nejmenší pochybnosti. Na doporučení sjezdu se nyní budeme scházet každoročně, vytvoříme sdružení slovanských badatelů o starých dějinách Slovanů, začneme vydávat vlastní časopis a v LSU otevřeme metodické centrum pro různá školení k této problematice.Ze spisu „RG“Valerij Alexejevič Čudinov je akademik Ruské akademie přírodních věd, předseda Komise Ruské akademie přírodních věd pro dějiny kultury starověkého a středověkého Ruska.Autor se domnívá, že dějiny lidstva závisí na tradici, chápané jako dějiny ducha, a jsou na ní založeny. Na tomto základě Čudinov předkládá hypotézu, že dějiny Ruska jsou pokračováním tradice nejstarších předků – Arktů a čítají 24 tisíciletí.Oficiální vědu, stojící na jiném stanovisku, považuje za oběť politiky: v různých dobách různé politické systémy na základě svých životních zájmů takovou verzi historického procesu odmítaly. Tradice a věda se k sobě navzájem chovají s jistou mírou skepse. To je zcela normální. Takový postoj pomáhá společnosti vyhnout se hrubým pověrám a předsudkům.Věda a tradice se však nemají o čem a proč přít. Valerij Alexejevič se snaží hájit ta fakta, která byla objevena v průběhu jeho výzkumné práce.

Historie Věda

Anotace ke knize „Runitsa a záhady archeologie Ruska“Kniha badatele slovanského písma V. A. Čudinova obsahuje velké množství nejnovějších rozluštění četných nápisů vytvořených středověkým slovanským slabičným písmem – runou. Jeho znaky nacházejí archeologové na předmětech denní potřeby, špercích, předmětech pohanského i křesťanského kultu. Hlavním cílem této studie je ukázat současnému čtenáři vysokou úroveň středověké ruské kultury. Soudě podle březových písmen a četných nápisů na předmětech naši předkové hojně používali písmo v každodenním životě i ve státních záležitostech. Studium run a archeologické nálezy z poslední doby opět dokazují, že středověké Rusko patřilo k vysoce rozvinutým státům Evropy.

Anotace ke knize „Posvátné kameny a pohanské chrámy starých Slovanů“Výzkum V. A. Čudinova, doktora filozofie, profesora, akademika Ruské akademie přírodních věd, je věnován rozluštění nápisů na pohanských posvátných kamenech, stěnách svatyní, svatyň a obrazů staroslovanských bohů. Studiem četných kultovních objektů autor zjišťuje „údaje o přítomnosti slovanské kultury v prostoru (od břehů Portugalska po zauralský Arkaim) a v čase (od neolitu po první polovinu 17. století)“, a dochází tak k senzačním závěrům: euroasijská kultura je kulturou Slovanů a Eurasie je Rusko.Pro široký okruh čtenářů.

zdroj: vk, fcb jan h.

Napsat komentář