Z tajných knih: Ruoch a na Počátku podle kabalistického učení

Prosím, tento příspěvek je hluboce esoterní povahy a udělejte si na něj pouze čas, chcete-li.
Ať člověk chce či ne, nakonec se v určitém věku musí pustit do (aspoň) snahy částečně pochopit nebo nacítit Kabalu a uvidět abstraktní v konkrétním a konkrétní v abstraktním (což mimo jiné výrazně propojuje obě hemisféry a tím i přemosťuje bipolární svět!). Židovský národ je v chápání duchovních principů a praxi o několik koňských délek před gójimi, tedy bílými nezasvěcenými.


Mají to v genech, mají to ve svém hyper-prostoru a mají rabíny. Zasvěcené učitele a soudce. Nic takového bílá populace nemá a tak se utápí ve věčném sváru a nepokoře. Našel jsem slíbenou knihu modliteb a zasvěcení, která vypráví spoustu věcí a učení kolem anděla Reziela. Je v angličtině, jen malý kousek, vyprávějící o znameních zvěrokruhu, ale jak uvidíte, i o stvoření Země, a o spolupráci živlů pod oživujícím Duchem všeho (Ruoch), což mi připomíná slovo rauš..


Z textu se zdá, že Ruoch (nebo Ruach) je považován za důležitou sílu, která pomáhá udržovat a uspořádávat vesmír. Ruoch se objevuje nad různými prvky, jako jsou voda, země, vzduch a oheň. Zdá se také, že voda a oheň jsou vnímány jako základní prvky, které jsou propojeny s různými aspekty vesmíru.
Lidsk vědění je omezené a nedostatečné, navíc lidská představivost je bohužel zcela netrénovaná, což je klíč Vládců Země k tomu, aby lidé zůstali co nejdéle, navždy podřízení v roli otroků. Nemáme představivost. Zkusil jsem tedy první odstavec zadat do generátoru obrázků AI, což je velká pomoc a brána pro lidstvo, jak uniknout z pasti. A vyšel poměrně velmi konkrétní obraz, s kterým už jsme zase celkové imaginaci o něco blíž. Samozřejmě, k interpretaci chybí ještě mnoho vědomostí a učení.

Na počátku tedy není ve stvoření světlo, ale oheň, nebo dokonce střelba, což má v sobě v hebrejštině, a kupodivu i v angličtině blízko a je to téměř totožné. Naopak, oheň je hebrejsky foneticky „aesh“, tedy něco, co angličtina překládá jako „popel“. Původní poselství tedy Vstane jako Fénix z popela neznamená popel, ale vstane jako Fénix z ohně, nebo ohněm. Což nás přivádí k chrlení, kdy některé legendy vyprávějí o tom, že stvořitelem naší Země či Vesmíru jsou draci.

Jak moc svět vytvořili Draci, nebo Drakoniánci, nevíme. Řada legend ale nasvědčuje tomu, že na počátku byl oheň, který byl vychrlen Drakem. Může jít však také o „ohnivý blesk“ (na obr. 1), který byl vychrlený, tedy rychle vystřílený. Stejně tak mohou legendy v různých koutech světa tedy odkazovat na jadernou válku, nebo srážku planet, při které vznikla Země. Fénix zároveň nemusí v původním významu znamenat „vstane z popela“, ale „projde ohněm, nebo zrodí se z ohně“.

Podle čínské mytologie drak Pangu se narodil v chaotickém vesmíru a pomocí svého těla rozdělil nebe a zemi a vytvořil první člověka. Podle legendy Maoriů z Nového Zélandu byl drak Tāne stvořitelem nebe a země. Podle mayské mytologie stvořil bohyně Ix Chel svět s pomocí draka Vucub Caquixe. (na obr. 2) Podle japonské mytologie byl drak Orochi zodpovědný za stvoření světa a vytvoření ostrovů Japonska. Podle hinduistické mytologie byl drak Vritra zodpovědný za zadržení vody v nebi, dokud jej nezabil Indra, bohové blesku. Podle severské mytologie se drak Jörmungandr stal světa obklopujícím hadem, který chytí své vlastní ocas a vytváří kruhovou podobu světa.


Ale například zjištění, že proudění/vítr neustále rozfoukává oblaka a tím i (třeba) jednotu stvoření, nebo lidí, je poměrně zásadní zjištění, notabene u znamení Štíra. Z druhé strany, největší Vědomí je právě u Slunce, respektive ve Slunci. Buď tedy formulaci špatně rozumím, nebo je klamavá.


Sedněte si k tomuto textu, jen pokud máte volných 20 minut na pomalé přečtění a procítění textu, případně několikrát, aby ve vás zanechal určitou substanci, esenci možnosti hlubokého porozumění kosmickým a energetickým dějům vně i uvnitř vás.

————————————————————-

Proto se podle Izajáše brána moře rozprostírá v prohlubni nad mořem kvůli moři nebe a země. Ruoch uspořádal vesmír podle nejvyššího moře.

Nebesa jsou jako zeměkoule (kopce). Dům přijímá moře. Říká se, že moře se rozprostírá v prohlubni. Moře je ruka nebo podrážka nohy, nebe a Země a živý Ruoch, věčný Ruoch.

Ruoch se vznáší nad hladinou moře. Nahoře i dole jsou hory zavěšeny v bouři Ruoch. Na počátku nebe a Země však Ruoch uspořádal hvězdy a ohnivé nebe (hebrejsky: TAX šl ASh ShBG AaPR ThMD ROCh SAad) a moře. Z nich oheň předchází dále. Půda je počátkem domu chvály (Bieth Helel), ale teprve oheň nebe. Šekina je v nebi.

V hebrejštině znamená Bieth Helel „dům zářícího“, a v kontextu kabaly a židovské mystiky se často používá jako označení pro nebeskou sféru, která se nachází nad sférou hvězd a planet. Bieth Helel je také spojován s andělem Luciferem nebo Satanem, a je často interpretován jako místo, kde byl Lucifer sesazen z nebe po vzpouře proti Bohu. Tento koncept je však kontroverzní a interpretace mohou být různé v závislosti na konkrétních náboženských tradicích a učeních. AI

Proto (hebrejsky: TAQ) je oheň. Beran je počátkem znamení zvěrokruhu. Přesně tak oheň předchází Bešit. Elohim stvořil nebesa z (hebrejsky: TAQ).

(Beshith je hebrejské slovo, které znamená „v počátku“. Je to první slovo v hebrejské verzi knihy Genesis, první knihy Starého zákona v Bibli. Beshith se často používá jako název pro tuto knihu a znamená „v počátku“ v kontextu stvoření světa a lidského rodu podle biblického příběhu. AI)


Pak (hebrejsky: ŠBG) je země. Oheň pohlcuje půdu a stromy. Ať je země.
Pak (hebrejsky: ThMR) je vzduch. (Hebrejsky: ThMR) je ze sucha země. Elohimův Ruoch prochází nad zemí. Země přijímá Ruoch od tebe, žádný zkažený.
A pak (hebrejsky: SAaD) je voda. Ruoch přebývá, proudí v moři. Po ohnivém moři vycházejí síly vody. Rak je voda.


Poté jest oheň. Lev je oheň. Voda hasí oheň.
Po ohni Lva je Panna zemí. Oheň pohlcuje zemi.
Po zemi je znamení Panny. Váhy jsou vzduchem. Ze země a největších hor tvoří větrnou clonu Ruoch.
Po vzduchu znamení Vah následuje znamení Štíra, které je vodou. Vzduch rozráží vlny moře. Z foukání vody jsou mraky, základ shromáždění. Země se navždy rozděluje.
Zaznamenávej pokolení Země, pokolení krále. Obnov zemi, jak je z pokolení na pokolení. Živí a umírající vycházejí. Duchové se obnovují.


Země mluví o pokoleních. Slunce vychází, neuzavírá nebe. Přineste oběť. V blízkosti Slunce není vědomí.
Po nebi se Ruoch pohybuje v kruhu. Ruoch jde vpřed, vlastně do čtyř rohů, jde se Sluncem. Poté, shromáždění udržuje závěr.


Slovo zapsané v pravdě však láska podporuje ustanovením po. Slovem Páně stvořte nebe. Požehnaná jsou ústa. Všechny zástupy shromáždí pohybující se jako moře vody. Uctívejte Pána celé země. V Ruoch je krása nebes.


Proto Ruoch, země, voda. Po Ruochu je voda. Ruoch shromažďuje vlny a lámání. Po vodě je země, ve jménu znamení. Nebojte se prohlášení Pána. Písek zvětšuje vodu. Generace udržují, aby se po nebi, Ruochu, ustanovila země.


Uspořádej znamení nahoře. To spodní přikryj světlem. Jako dokonalost a světlo Pána, píseň stupňů se rozprostírá v nebi jako závoje. To jsou nejvyšší nebesa.


V místě temnoty naveď mraky pod nebesa. Zaleťte až nad ně, křídla větru. Všechen vzduch se naplní pod mraky. Proto každý pták letí vzhůru. Ruoch dává sílu mostu, čímž duchy poselství (Melakiyov Ruoch) svrhává na zem.


Ustanoví vesmír a náplň. Obětuj oběť Malachimům, kteří chodí sem a tam po vesmíru. Nabídněte oběť služebníkům. Jméno je před ohněm, spalujícím základy Země. Nad základy Země jsme nad oceánem jako v rouše nějakého oděvu.


To je sedm oceánů. Jsou rozprostřeněé mezi čtyřmi zeměmi (národy). Nad horami, ustanov vodu pod zemí. Je psáno: Rozšiřte zemi nad vodou. Voda je nad horami. Hory jsou zavěšeny v bráně. Na konci panství, uspořádej a ustanov po nebi, Ruochu, vodu, a zemi.


Moře se zvedá k nebi. Z vystupujícího moře shromážděte Ruocha. Je blízko nebes. Podle Ruochu nebeské krásy přichází Ruoch jako mraky na stranu moře. Voda jest po Ruochovi.


Ruoch sídlí i v tekoucí vodě. Z ní vychází déšť. Ruoch zakládá každý konec země. Mraky prší na zemi, aby odtekly.


(na obrázku první odstavec ukázky dle AI, ukázka je z knihy Sepher Rezial Hemelach, The book of the Angel Rezial, připravil a přeložil Steve Savedow)

Napsat komentář