Studie: Homeopatie funguje na základě frekvenční synchronizace

Cyril W. Smith

Souhrn

Koherentní frekvence mohou mít biologické účinky. Homeopatické potence se vyznačují vzory koherentních frekvencí. Tudíž existuje mechanismus biologického působení homeopatie.

Klíčová slova

Koherentní frekvence, homeopatie, mechanismus aktivity.

Informační pozadí – 1974-2014

Moje práce „Bioinformace založené na elektromagnetickém a magnetickém vektorovém potenciálu“ [1] byla napsána jako aktualizace (po dvaceti letech) mých tří kapitol v knize prof. Christiana Endlera „Ultravysoké ředění“ [24]. Ty byly postaveny na předchozích dvaceti letech mé práce, cílené na pochopení fyziky vody a živých organismů ve vztahu k elektromagnetickým interakcím. V roce 1974 vydala měření dielektrických vlastností biologických materiálů výsledky, které si získaly pozornost prof. Herberta Fröhlicha F.R.S., a naše spolupráce trvala do jeho smrti v roce 1991 [5].

Koherentní frekvence a hypersenzitivní pacienti

V roce 1982 se na mě obrátil lékař dr. Jean Monro se žádostí o pomoc při léčbě hypersenzitivních pacientů [6,7]. Později jsem též spolupracoval s dr. W. J. Reem z Centra environmentálního zdraví v Dallasu, zejména při mých návštěvách v letech 1986 a 2010 a při příležitosti hovořit na jeho každoročních sympoziích o „Člověku a jeho životním prostředí ve zdraví a nemoci“.

Elektrická hypersenzitivita obvykle bývá zjištěna u pacientů, kteří už mají sedm či více souběžných senzitivit vůči chemickým látkám. Zaznamenali jsme specifické frekvence, které vyvolávaly nebo naopak neutralizovaly symptomy pacientů, a frekvence otištěné ve vodě byly terapeuticky stejně účinné jako frekvence vydávané polem či cívkou připojenou k oscilátoru. Hypersenzitivní pacienti vykazovali tu samou reakci na frekvenci či chemikálii a tuto reakci bylo možné neutralizovat stejně dobře frekvencí nebo roztokem o určité potenci.

Pokud poklesne celkové zatížení organismu toxiny, odchází často i elektrická senzitivita. Tento fakt zdůrazňuje dualitu, jež vládne mezi frekvenčními otisky chemikálií a homeopatickými potencemi. Pacienty přehnaně citlivé na elektromagnetické záření lze léčit provokační/neutralizační terapií dr. Josepha Millera. Ta je velmi podobná homeopatii, ale vzhledem k extrémní citlivosti takovýchto pacientů se používá pětinásobné ředění místo desetinásobných sekvencí zavedených v homeopatii. Tato sériová ředění získávají potenci prostřednictvím víru ve stříkačce, když se odebírá podíl pro další ředění.

Důkaz existence elektromagnetické hypersenzitivity byl získán v pečlivě kontrolovaném prostředí dvojitě slepými testy[8], při nichž postižení ve 100 % případů reagovali na aktivní frekvenci a v 0 % případů na placebo. Tyto osoby činily 16 % kohorty subjektů testovaných na frekvenci, na niž byl každý subjekt citlivý. Zjevně nebyl důvod zkoušet jiné frekvence. Ze zbytku nebylo 50 % osob senzitivních. Zbylá 34 % udávala falešně pozitivní či negativní výsledky a jednalo se o osoby ve stavu matematického chaosu a nikoli ve stavu stabilního zdraví či stabilní nemoci. Jejich výsledky také nebylo možné zopakovat [9].

Kladná stránka elektromagnetické senzitivity spočívá v tom, že pokud některá frekvence vyvolává konkrétní onemocnění či zdravotní problém, existuje i jiná frekvence, která působí léčivě. Tyto účinky jsou dvoufázové.

Homeopatické potence předávají vzory koherentních frekvencí

Homeopatie působí prostřednictvím biologických účinků vzorců koherentních frekvencí získaných z frekvenčního otisku empiricky dané „mateřské tinktury“ a vypracovaných ředěním a protřepáváním. Důkazem toho, že koherentní frekvence může mít biologický účinek, je kupříkladu její působení na růst kvasinek [10].

Homeopatická potentizace je fyzikálním a matematickým důsledkem ředění a protřepávání [11]. Například byl zrealizován otisk frekvence 1Hz do vody. Při každé potentizaci byly uchovány všechny předchozí frekvence a přidána byla jedna další. První ředění poskytlo původní frekvenci f0 zesílené ředěním poměr d. Následné frekvence f se řídily přibližně logaritmickou zákonitostí na základě empirické rovnice log (f/f0) = r × d. Zpočátku platilo, že r=0,35, ale nad D6 se už r=0,11. Profesor Endler mi dodal sadu potencí tyroxinu od D5 po D30. Pro ty platilo do D17 r=0,5 a poté r=0,16. Nebyla zaznamenána řádná diskontinuita na Avogadrově konstantě, která je u ultraředěných roztoků irelevantní, neboť jejich účinky jsou frekvenčního, nikoli chemického rázu.

Každý alopatický přípravek se musí vyznačovat jak chemickou, tak homeopatickou aktivitou, přičemž ta druhá je odvozena od frekvenčního otisku chemikálií obsažených v přípravku. Možná, že chemie sama o sobě je komplikovaná, avšak velmi účinná cesta k tvorbě frekvenčních otisků. Takovéto chemické frekvenční otisky mají tu výhodu, že nemizí, ale pacient může později potřebovat detoxikaci.

Existují koherentní endogenní frekvence, jimiž se vyznačují akupunkturní meridiány a čakrové body. Ty představují mocný klinický prostředek ke zkoumání úrovně stresu pacienta a k identifikaci homeopatických similiter, schopných vyrušit pacientův stres související s konkrétním cílovým orgánem.

Paměť vody roli hraje kvantová fyzika

Fyzika, jíž podléhá frekvenční paměť vody [5], vyžaduje dosažení koherence dostatečným počtem protonů tak, aby byla pro jakoukoli precesní frekvenci splněna podmínka protonové magnetické rezonance (NMR). K zformování domény koherentní frekvence prostřednictvím uspořádání o dlouhém rozsahu (long-range order) je vyžadováno 6,3 × 1012 protonů. Na frekvenčních otiscích v kovech se podílí odpovídající podmínka ESR.

Frekvenční otisky lze vymazat několika způsoby:

Odstíněním od geomagnetického pole pomocí ocelové schránky (ze slitiny oceli a niklu, tzv. mu-metal), aplikací nulapotentní frekvence [10,12], vytvořením podmínek přemožení (Boseho kondenzace) – vtištění mnoha kopií jediné frekvence vymaže všechny předchozí vtištěné frekvence.

završení jakýchkoli tří okruhů čínských akupunkturních meridiánů,

využití prvočíselného poměru ředění.

Biologické informace přejímají podobu koherentních frekvencí modulujících magnetický vektorový potenciál (A-pole) vnitřního pole. „Paměť vody“ se vztahuje na vodu v tekutém či plynném skupenství a vodu vicinální. Jakákoli chemická látka, jež je schopna vytvořit H-vazbu na vicinální vodu, přejímá její charakteristický frekvenční otisk.

Otisk frekvencí do vody vede ke zvýšení pH kvůli odstranění iontů H+ (protonů) a vzniku odpovídajícího počtu iontů OH. Voda o pH 7 přijala 965 otisků na ml, ale voda o pH 9 jen 77. PH roztoku NaOH vzrostlo po naplnění frekvencemi z 8,01 na 8,05. To spočívalo ve vložení 377 různých frekvencí. Na této změně pH se podílelo 3,2 ×1012 vodíkových a hydroxylových iontů. V každém otisku tedy hrálo roli celkem 6,4 × 1012 protonů, což je hodnota experimentálně shodná s rezonančním stavem „proton-NMR“. Šestimilimetrová homeopatická tableta do sebe přijala 584 různých frekvenčních otisků.

 Frekvenční koherence se vodě šíří rozptýleně, rychlostí v řádu metrů za sekundy. Důležité je, že se šíří i atmosférickou vlhkostí. Pokud se vodní otisk umístí do plastového sáčku obsahujícího vysoušecí silikagel, nelze jej měřit. Pokud se zkumavka s vodou umístí do plastového sáčku obsahujícího vysoušecí silikagel, nelze do vody otisknout frekvenci. Jestliže do plastového sáčku obsahujícího vysoušecí silikagel umístíme toroid, A-pole z něj může proniknout ven, může se otisknout do vody mimo sáček a je možné je změřit.

V koherentním systému je konstantním parametrem koherenční délka – vzdálenost, na kterou se udrží koherence. V ní vzniká více frekvencí, každá z nich je proporcionální vůči rychlosti, kterou systém podporuje. Výsledkem je „fraktál připomínající“ efekt, jehož prostřednictvím mohou interagovat optické, mikrovlnné, RF a ELF frekvenční pásma. Přesné frekvenční poměry těchto interakcí jsou určeny poměrem rychlosti světla (300 mil. m/s) k rychlosti šíření koherence (~m/s).

Frekvenční otisk v sobě nese chiralitu, kterou určuje vztah otiskujícího se A-pole k A-polové složce geomagnetického pole (východ-západ). Roztok s optickou chiralitou (typ asymetrie molekul u opticky aktivních sloučenin) může z důvodu vzniku „fraktál připomínajícího“ efektu blokovat možnost ELF otisku. Kupříkladu l-fruktóza blokuje bioinformace z d-otisku, zatímco d-sacharóza blokuje bioinformace z l-otisku. Tuto chiralitu demonstroval Sternův-Gerlachův experiment.

Frekvenční otisky do „paměti vody“ jsou „neabelijské“ (na pořadí záleží) a k předchozím vrstvám otisků lze získat přístup. V těle se stále může nacházet znovuzískatelná šablona stavu zdraví, ačkoli současná šablona odpovídá stavu nemoci.

Má-li frekvenční rezonance mít biologický účinek, musí přetrvávat, dokud nebude završena příslušná biologická aktivita. Toho se dosahuje dostatečnou silou koherence. Frakční vlnový rozsah frekvence je určen druhou odmocninou počtu částic, které se nacházejí ve stavu koherence; z toho pak vychází počet frekvenčních cyklů na základě 2π konstant časového zániku.

Od optických po cirkadiánní frekvence

Voda a živé organismy využívají celé elektromagnetické spektrum od ultrafialových po cirkadiánní (mikrohertzové) frekvence.

Kupříkladu pulci se mohou frekvenčně synchronizovat v ELF části spektra, ale aby synchronizace přetrvávala, musejí být v optickém (biofotonovém) kontaktu na vlnových délkách žlutého světla nebo kratších.

Měření kritického úhlu vstupu frekvence ze vzduchu do vody ukazují, že za určitých podmínek se refrakce na rozhraní vzduch/voda odehrává na straně vzduchu, což ukazuje na nadsvětelnou rychlost. To bylo zjištěno jak u otisků do vody, tak u frekvenčně synchronizovaných žížal. Možnost existence nadsvětelné komunikace biologických systémů propůjčuje uskutečnitelnost „Maxwellovu démonovi“, jelikož by díky ní byla překonána omezení termodynamiky.

Jestliže rozdělíme vodní kapku, v níž je otištěna frekvence, umístěnou na skleněné podložce, na dvě menší kapky, nelze v nich naměřit žádný otisk. Frekvence se však znovu objeví, když dojde ke spojení obou kapek – pokud mezi nimi nebyl narušen optický kontakt. Komunikaci mezi oběma kapkami ruší zelený, červený a infračervený filtr. Modrý a ultrafialový filtr nikoli. V prostoru mezi oběma kapkami lze zjistit původní otisk a vodní rezonanci 384 MHz.

Homeopatie a akupunktura

Na akupunkturních meridiánech (a čakrových bodech) se nacházejí charakteristické endogenní frekvence. To zahrnuje jak klasické body, tak akupunkturní body ťing, běžně využívané v elektroakupunktuře. Jejich frekvence se pohybuje od 100 μHz do 300 GHz a mírně, téměř periodicky fluktuují. Projevují se v podobě dvou chiralit, které jsou ve vztahu k biologické aktivitě buď stimulační, nebo potlačující. Je-li v cílovém orgánu přítomen stres či nemoc, jeho meridiánová frekvence se rozšíří do celého energetického pole těla. Meridián nervové degenerace je souhrnný bod dr. Reinhardta Volla pro celý autonomní nervový systém a stimuluje ho Naja trop. 6C nebo Electricitas 200C.

Seznam homeopatik, která stimulují sympatický a parasympatický autonomní nervový systém, se nachází v 8. kapitole práce uvedené pod odkazem č. 11, spolu s tabulkami, které ukazují, že aspirin a Aconite 6C mají totožný frekvenční otisk a totéž platí pro paracetamol a Conium 10M. Z toho vyplývá, že při klinických testech by se měly posuzovat i frekvenční otisky farmak, aby se zjistilo, kolik z jejich aktivity jde na vrub chemickému působení a kolik homeopatickému.

Na základě těchto informací by bylo možné najít homeopatikum a jeho potenci tak, aby odpovídalo pacientovu vzorci stresu/choroby – najít správné „similiter“ k léčbě. V průběhu let se homeopaté ke správným látkám a potencím, jež působí léčivě, dobrali pomocí metody pokus – omyl, když sledovali (potvrzující) symptomy, které daná homeopatika vyvolávají u zdravých lidí.

Jestliže mohou potence vyvolávat potvrzující symptomy u zdravých osob, dokážou totéž koherentní frekvence. Takové frekvence mohou být důsledkem nahodilého působení okolního prostředí. Přesto je nutné uvědomit si, že je možné využívat obrazy na bázi světelné modulace k ovlivňování populace těmito potvrzujícími symptomy a vyvolávání poptávky po nějakém zboží či činnosti.

Frekvenční otisky chemikálií v kontaktu s tělem vyvolávají synchronizaci frekvencí v akupunkturních bodech stejně efektivně jako vnější oscilátor. K synchronizaci akupunkturního bodu stačí na pouhou jednu minutu přiložit poblíž skleněnou láhev obsahující nějakou chemickou látku či potenci. Po deseti minutách od ukončení působení se bod sám vrátí k původní endogenní frekvenci. Tento proces vnímání jde na vrub samotnému živému organismu, o terapii zde nejde.

Využití a implikace

Souhrnně platí, že koherentní frekvence mohou mít biologický efekt. Potence je fyzikálním a matematickým důsledkem frekvenčního otisku „mateřské tinktury“ a procesů ředění a protřepávání. Voda, v níž je otištěn úplný vzor frekvencí pro danou potenci, může být dále potencována sériovými ředěními a protřepáváními a výsledné frekvence budou totožné s těmi, jež byly připraveny z „mateřské tinktury“, ačkoli již voda nebude obsahovat žádné chemikálie. „Nulapotentní“ frekvence [12] má praktické klinické využití. Použije-li se jako homeopatická potence, může odstraňovat frekvence stresu. To umožní předchozím vrstvám stresu, aby se projevily a nechaly odstranit.

V roce 2010 jsem recenzoval jednu studii a psal editorial potvrzující, že světlo rozptýlené skrz biologický systém je modulováno jeho biologickými frekvencemi [14]. Později jsem zjistil, že tyto biologické informace obsažené v rozptýleném světle zůstávají ve fotografiích a přetrvávají i po internetovém přenosu. Je tudíž možné změřit pacientův frekvenční otisk z jeho fotografie či videozáznamu a případně určit příslušný léčivý prostředek a potenci, bude-li to zapotřebí. Frekvenční otisk této potence lze poslat přes internet; příjemce si jej vtiskne do vody či tablet. Lze jej otisknout i přímo do pacienta, a to prostřednictvím chytrého telefonu drženého nad srdeční čakrou. Změny rezistence patogenu lze zjistit z fotografického snímku patogenu a léku „doladěného“ potencí; není nutno využít chemii. Na fotografiích je k dispozici šokující množství informací o zdraví vyfotografovaných osob. Totéž platí pro videozáznamy z průmyslových kamer a fotografie historického významu [15].

Odkazy

 1. Smith CW (2015) Electromagnetic and magnetic vector potential bio-information and water. Homeopathy 104: 301-304.
 2. Smith CW (1994) Electromagnetic and magnetic vector potential bio-information and water. In: Endler PC, Schulte J (Eds.). Ultra high dilution: physiology and physics. Dordrecht: Kluwer Academic, Alphen aan den Rijn, Netherlands pp. 187-202.
 3. Smith CW, Endler PC (1994) Resonance phenomena of an UHD. In: Endler PC, Schulte J (Eds.). Ultra high dilution: Physiology and physics. Dordrecht: Kluwer Academic, Alphen aan den Rijn, Netherlands pp. 203-208.
 4. Citro M, Smith CW, MorelySA, Pongratz W, Endler PC (1994) Transfer of information from molecules by means of electronic amplification – preliminary results. In: Endler PC, Schulte J (Eds.). Ultra high dilution: Physiology and physics. Dordrecht: Kluwer Academic, Alphen aan den Rijn, Netherlands pp. 209-214.
 5. Smith CW (2008) Fröhlich’s interpretation of biology through theoretical physics. In: Hyland GJ and Rowlands P (Eds.) Herbert Fröhlich, FRS: A physicist ahead of his time. Liverpool: University of Liverpool 107-154.
 6. Choy RYS, Monro JA, Smith CW (1987) Electrical sensitivities in allergy patients. ClinEcol 4: 93-102.
 7. Smith CW, Choy RYS, Monro JA (1990) The diagnosis and therapy of electrical hypersensitivities. ClinEcol 6: 119-128.
 8. Rea WJ, Pan Y, Fenyves EJ, SujisawaI,Suyama H, et al. (1991) Electromagnetic field sensitivity” J Bioelectricity10: 241-256
 9. Smith CW (2009) Can homeopathy ameliorate ongoing sickness(CHAOS)? (2009) J Altern Complement Med 15: 465-467.
 10. Smith CW (2014) Frequency and anticipation in Bio-systems, Int J Computing Anticipatory Sys, Ed. D. M. Dubois, CHAOS, Liège, Belgium 27: 165-179.
 11. Smith CW (2008) Homeopathy – How It works and how It is done. Chapters 1-7, January-July 2008; Chapter 8, January 2014.
 12. Rowlands P (2007) Zero to infinity. The foundations of physics. Series on Knots and Everything 41. Singapore: World Scientific.
 13. Smith CW. (2007) Water – its clinical and scientific depths. In: Emoto M, The Healing Power of Water. London: Hay House, London, UK 3: 77-88.
 14. Smith CW (2010) Reflected light modulated by biofields. JAlternComplemMed16: 1133-1134.
 15. Smith CW (2016)Hertz and Hurts. Environmental sensitivities symposium 2016. Lucinda Curran (ed.) Building Vitality, Carlton N, VIC 3054, Australia. pp. 201-219.

Zdroj

Napsat komentář